Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ 2014-2020 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Στόχος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά - Κατασκευές.
 • Νομικές & Λογιστικές Δραστηριότητες
 • Παροχή Υπηρεσιών.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
 • Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
 • Παροχής προστασίας και έρευνας

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα επιδότησης από το πρόγραμμα, έχουν αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (Μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10εκ€ που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης

 

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να:

Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με τους τομείς δραστηριότητας.

Έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τις 19/12/2018 έως και σήμερα

Δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα μέχρι το τέλος του 2023

 

Περίοδος υποβολής

 • 20 Φεβρουαρίου 2019  έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

 • Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
   

Είδος ενίσχυσης:              Επιχορήγηση / Επιδότηση

 • Ύψος Ενίσχυσης: 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ
 • Ποσοστό Ενίσχυσης :  από 50% έως 65%
 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα.

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής