Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων μέσω της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και Πλειστηριασμού

«Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων εταιρικής και λιανικής τραπεζικής μέσω της Αναγκαστικής Εκτέλεσης και Πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου (ν. 4512/2018, ν. 4446/2016 και ν. 4335/2015)» (Θεωρητική και Πρακτική προσέγγιση)

Εισηγητής: Μιχαήλ Αγγελάκης
Ημερομηνία: 7, 8 & 9 Μαΐου 2018, 17.00 - 21.00
Τόπος Διεξαγωγής: Αιόλου 72, Αθήνα (7ος όροφος)
Διάρκεια: 12 ώρες
Κόστος: 240ευρώ

 

Ως γνωστόν, οι τράπεζες με την έκθεσή τους σε κινδύνους από τη μη ομαλή εξέλιξη των «κόκκινων» δανείων προσπαθούν να τα διαχειριστούν αποτελεσματικά με θεσμικά αναχώματα και έτσι να μειώσουν δραστικά τις απαιτήσεις τους που βρίσκονται σε καθυστέρηση αυξάνοντας παράλληλα το δείκτη ανάκτησης (ρευστοποίησης) των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων στο συντομότερο δυνατό διάστημα. Ένα από τα στάδια των διαχειριστικών ενεργειών είναι η αναγκαστική εκτέλεση και ο πλειστηριασμός των υπέγγυων ή μη στην Τράπεζα πραγμάτων (ακινήτων και κινητών).

Τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία τη σφαιρική γνώση σχετικά με τις διαχειριστικές επιλογές και ενέργειες του πολύπλοκου και πολύμορφου πυλώνα της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών και της περιουσίας τους ώστε να γίνονται οι καταλληλότεροι χειρισμοί για να περιορίζονται οι ζημιές. Τα αρμόδια στελέχη πρέπει να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις για την αντιμετώπιση των πλειστηριασμών είτε με επίσπευση της Τράπεζας είτε με επίσπευση τρίτων καθώς και για την αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων. Η λήψη απόφασης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναγκαστικής εκτέλεση και του πλειστηριασμού απαιτεί μια σειρά ελέγχων και διαχειριστικών ενεργειών για να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με βάση τα προαναφερόμενα και με αφορμή τις πρόσφατες αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο [ν.  4512/2018, υποδείξεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού – Single Supervisory Mechanism (S.S.M.) (εποπτικού βραχίονα ΕΚΤ για ενεργητική διαχείριση ακινήτων που αποκτούν οι Τράπεζες σε πλειστηριασμούς)], σχετικά με τη διαχείριση των καθυστερήσεων, ιδιαίτερα ως προς την εκτελεστική διαδικασία – πλειστηριασμό κατά των οφειλετών και της περιουσίας τους – είτε με επίσπευση της τράπεζας είτε με επίσπευση τρίτων.

Τέλος, το σεμινάριο αποτελεί πηγή καθοδήγησης για κάθε στέλεχος και υπάλληλο που ασχολείται με τον πολύπλοκο και πολύμορφο αυτόν τομέα των Καθυστερήσεων.

 

Σκοπός

Η συστηματική ανάλυση:

 • της θεσμικής και ουσιαστικής προσέγγισης των συνεχώς εξελισσόμενων διαδικασιών για την κατοχύρωση της Τράπεζας,
 • της κατανόησης των βασικών κανόνων που διέπουν τις διαχειριστικές επιλογές και που στοχεύουν στην εκκαθάριση, μέσω της εκτελεστικής διαδικασίας, ενός πολύπλοκου χαρτοφυλακίου, και που επηρεάζει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών,

Έμφαση δίνεται στη μελέτη περιπτώσεων και την αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Εκμάθηση βασικών χαρακτηριστικών της αναγκαστικής εκτέλεσης και του πλειστηριασμού.
 • Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους κατάλληλους χειρισμούς πρόληψης ή περιορισμού των ζημιών κατά το στάδιο της εκτέλεσης και του πλειστηριασμού.
 • Κατανόηση νομικών και πρακτικών θεμάτων, ώστε να περιορίζονται λάθη και παραλήψεις.

 

Συμμετέχοντες

Στελέχη που ασχολούνται με:

 • τη διαχείριση απαιτήσεων σε (προσωρινή ή οριστική) καθυστέρηση της εταιρικής και λιανικής τραπεζικής
 • τη διαχείριση προβληματικού πιστοδοτικού χαρτοφυλακίου εταιρικής και λιανικής τραπεζικής, που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης,
 • τον εσωτερικό έλεγχο.

 

Προαπαιτούμενα

Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε καθυστερήσεις και σε χορηγήσεις δανείων και πιστώσεων εταιρικής και λιανικής τραπεζικής καθώς και γνώση των βασικών οικονομικών, λογιστικών και νομικών εννοιών που σχετίζονται με πιστοδοτήσεις (δάνεια και πιστώσεις).

 

Εισηγητής

Μιχάλης Ε. Αγγελάκης: Νομικός, τ. διευθυντικό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Έχει διατελέσει:  - Μόνιμο μέλος διαφόρων Επιτροπών στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών ως εκπρόσωπος της ΕΤΕ. - Ειδικός σύμβουλος Διοίκησης στο πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (EUROBANK) και στην Εθνική Στεγαστική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΣΤΕ) -  Συνεργάτης του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) της Ελληνικής  Ένωσης Τραπεζών, της  Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων.  - Συντονιστής Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  - Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων. -  Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής σεμιναρίων από τον ΕΟΠΠΕΠ με 45ετή εμπειρία στην τραπεζική κατάρτιση και επιμόρφωση,  ιδιαίτερα στα ειδικά θέματα των πιστοδοτήσεων, στις αναδιαρθρώσεις δανείων και στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και πιστώσεων.

 

Συνοπτικό Περίγραμμα Ύλης

 

 • Τα νέας γενιάς «όπλα» για την αντιμετώπιση των δανείων σε καθυστέρηση
 • Τάσεις αναδιαρθρώσεων και ρυθμίσεων «κόκκινων» δανείων και πιστώσεων – Οι δύο «πόλοι» που έχουν παγιοποιηθεί πλέον στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών [δείκτης αθέτησης (default rate) και δείκτης εξυγίανσης (cure rate)]
 • Βασικά στάδια διαχείρισης (Πρόληψη/Διασφάλιση κινδύνου – Εξώδικες ενέργειες είσπραξης απαιτήσεων – Αναγκαστικές ενέργειες είσπραξης απαιτήσεων)
 • Βασικά στάδια από τα οποία περνά η απαίτηση ώσπου να εκκαθαριστεί (αναχαίτιση κινδύνων, διάγνωση απαιτήσεων, αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων, απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων)
 • Εκτιμήσεις κτηματαγοράς για το αγοραστικό ενδιαφέρον των ακινήτων που θα πλειστηριαστούν μέσα στο 2018
 • Επιπτώσεις από την εξίσωση αγοραίων/εμπορικών και αντικειμενικών αξιών (τιμών) ακινήτων για την Τράπεζα και τον οφειλέτη, με αφορμή τον ανακαθορισμό του ΕΝΦΙΑ  
 • Έρευνα για τυχόν μεταβολές στο πρόσωπο και στην περιουσιακή κατάσταση των συνενεχομένων – Αντιμετώπιση από την τράπεζα των ενδεχόμενων μεταβολών της κατάστασης οφειλετών και υπέγγυων
 • Αξιοποίηση διαταγής πληρωμής (προσημείωση, κατάσχεση, πλειστηριασμός εμφανών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής)
 • Αναγκαστική εκτέλεση κατά τρίτου διακατόχου και κατά παροχέα εμπράγματης ασφάλειας  – Πως αντιμετωπίζονται από την τράπεζα
 • Με ποιες διαδικασίες μπορεί να προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση κατά οφειλέτη
 • Από την πρώτη έως την τελευταία «πράξη» της εκτελεστικής διαδικασίας – Συνοπτική παρουσίαση κάθε «πράξης» – Επισημάνσεις και σημεία ιδιαίτερης προσοχής
 • Διαφορά αναγκαστικής και συντηρητικής κατάσχεσης
 • Κινητά πράγματα που δεν κατάσχονται (ενδεικτική παράθεση αρθρ. 983 παρ. 2 ΚΠολΔ)
 • Κατάσχεση στα χέρια της Τράπεζας ως τρίτης κοινού καταθετικού λογαριασμού 
 • Κατάσχεση και πλειστηριασμός περισσοτέρων ακινήτων ή ιδανικών μεριδίων
 • Εκμίσθωση ακινήτου μετά την κατάσχεσή του
 • Πότε δεν μπορεί να γίνει πλειστηριασμός
 • Ματαίωση πλειστηριασμού λόγω ολοσχερούς εξόφλησης του επισπεύδοντα δανειστή και λόγω έλλειψης πλειοδοτικού ενδιαφέροντος
 • Συμβολαιογραφική και δικαστική αναστολή πλειστηριασμού με επίσπευση της Τράπεζας ή τρίτου – Διαχειριστικές επιλογές Τράπεζας – Σημεία ιδιαίτερης προσοχής
 • Παράλληλος Πλειστηριασμός (του ίδιου ακινήτου την ίδια ημέρα από διαφορετικούς επισπεύδοντες) (αρθρ. 997 παρ. 5 ΚΠολΔ) – Σημεία ιδιαίτερης προσοχής
 • Αστάθμητοι και σταθεροί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή ή μη σε πλειστηριασμό ακινήτου
 • Η θέση της τράπεζας – ως επισπεύδουσα ή μη την αναγκαστική εκτέλεση – κατά τη ροή της διαδικασίας
 • Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από την τράπεζα για τη λήψη απόφασης συμμετοχής ή μη σε πλειστηριασμό και καθορισμού του ύψους πλειοδοσίας
 • Ανάδειξη της Τράπεζας ως υπερθεματίστριας – Διαχειριστικές ενέργειες για την εμφάνιση του ακινήτου ή κινητού στα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας (καταβολή υπολοίπου πλειστηριάσματος, πληρωμή ΦΜΑ ή ΦΠΑ – προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής, μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στο Υποθηκοφυλακείο, κτλ. – Διαδικασία βιαίας αποβολής και εγκατάστασης
 • Αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών στο συμβολαιογράφο του πλειστηριασμού – Η σημασία της ανατρεπτικής προθεσμίας των 15 ημερών
 • Πίνακας κατάταξης απαιτήσεων αναγγελθέντων δανειστών – Σειρά κατάταξης
 • Ενεργητική διαχείριση ακινήτου από την Τράπεζα
 • Ανακοπή για την ακύρωση του πραγματοποιηθέντος πλειστηριασμού – Επισημάνσεις
 • Διεκδίκηση του πλειστηριασθέντος πράγματος (κινητού ή ακινήτου)
 • Διάφορα θέματα της καθημερινής συναλλακτικής τραπεζικής πρακτικής.
Κατηγορία: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2008

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής