Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α)

 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)
Χρηματοοικονομικά Μέσα &  Έσοδα από Συμβάσεις (ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ IAS 32, IFRS 9 & IFRS 15)

Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επικαιροποίηση των IFRS & IAS, η κατανόηση των νέων τεχνικών που προτείνουν τα ΔΠΧΑ 9 για τα χρηματοοικονομικά μέσα και των νέων τρόπων  τρόποι απεικόνισης και αποτίμησης των εσόδων από συμβάσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15


Απευθύνεται

Σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Τραπεζικούς υπαλλήλους και αναλυτές, Υπάλληλους Λογιστηρίων, Απασχολούμενοι με την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, Οικονομικούς Αναλυτές, Οικονομολόγους & Λογιστές, Αποφοίτους Οικονομικών Σχολών.


Θεματολογία

 • Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και Ιδίων Κεφαλαίων 
 • Αναγνώριση και Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών στοιχείων
 • Λογιστικός Χειρισμός Επενδύσεων σε Συμμετοχικούς, Χρεωστικούς τίτλους & Ομόλογα 
 • Απομείωση Χρηματοοικονομικών Μέσων 
 • Αποαναγνώριση Χρηματοοικονομικών Μέσων 
 • Παράγωγα (Futures Contracts, Forward Contracts, Options, Swaps, Derivatives)
 • Λογιστική Αντιστάθμισης (Hedging) κινδύνων (Πιστωτικού, ρευστότητας, εύλογης αξίας) δ
 • Λογιστική αντιμετώπιση χρηματοδοτήσεων
 • Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
 • Εφαρμογή 5 βημάτων για την αναγνώριση εσόδων
 • Προσδιορισμός της σύμβασης, των υποχρεώσεων εκτέλεσης, της τιμής συναλλαγής κ.ο.κ
 • Γνωστοποιήσεις & Κρίσης της Διοίκησης

Μέθοδοι εκπαίδευσης

Εκτός από την απαραίτητη θεωρητική προσέγγιση, οι μέθοδοι που ακολουθούνται περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο: case studies & best practices, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις.


Στοιχεία Υλοποίησης

Διάρκεια: 25 ώρες
Τόπος υλοποίησης: Αιόλου 72, 7ος όροφος 
Κόστος: 400 ευρώ/άτομο
Χρόνος υλοποίησης:   3 -  7 - 14 - 17- 21  Νοεμβρίου 2017, ωράριο: 15:00 - 20:00
ΛΑΕΚ: με δυνατότητα επιδότησης


Εισηγητής: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, CPA (ΣΟΕΛ) (Α.Ι.Α, ACA)


Παροχές

 • Βεβαίωση,
 • σημειώσεις σε cd,
 • μπλοκάκια & στυλο
 • mini lunch 
Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής