Χρηματοπιστωτικά  και νομικά θέματα συναλλακτικής των επιχειρήσεων

Σεμινάριο: Χρηματοπιστωτικά  και νομικά θέματα συναλλακτικής των επιχειρήσεων
Εισηγητές: Μ. Αγγελάκης, Κ. Στενημαχίτης
Ημερομηνίες: 24, 25, 26 Ιουνίου 2019, 15.00 - 18.30
Τόπος Διεξαγωγής: Αιόλου 72, Αθήνα (7ος όροφος)
Διάρκεια: 12 ώρες
Κόστος: 240 ευρώ

                                                          

 

Χρηματοπιστωτικά  και νομικά θέματα συναλλακτικής των επιχειρήσεων

Η μετεξέλιξη αλλά και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί πολύ καλή γνώση και κατανόηση των χρηματοπιστωτικών και νομικών θεμάτων που συναντώνται σ’ αυτές , συμβάλλοντας  στον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο χειρισμό των θεμάτων που προκύπτουν.

Σκοπός

η απόκτηση χρηστικής τεχνογνωσίας για κρίσιμα ζητήματα ευρέος φάσματος της συναλλακτικής των επιχειρήσεων σε διαχειριστικά, δοσοληπτικά και χρηματοδοτικά θέματα τραπεζικών και εξωτραπεζικών πιστώσεων προς και από πελάτες και προμηθευτές ώστε να αξιολογούνται, επιλέγονται και διασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί τιμολογιακοί, διαχειριστικοί και συμβατικοί όροι.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη εταιρειών σε οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια, νομική στήριξη  καθώς και φορείς ατομικών επιχειρήσεων και ελευθεροεπαγγελματίες .

 

Εισηγητές

 • Μιχάλης Αγγελάκης: Νομικός, τ. διευθυντικό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας με πλούσια εργασιακή εμπειρία. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Πολιτικού Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει μόνιμο μέλος διαφόρων Επιτροπών στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών ως εκπρόσωπος της ΕΤΕ. Εκπαιδευτής με πλούσια και πολυετή εμπειρία στην τραπεζική κατάρτιση και επιμόρφωση. Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Πιστοποιημένος  Εκπαιδευτής σεμιναρίων στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης – ΕΟΠΠΕΠ.
 • Κώστας Στενημαχίτης: τ. τραπεζικό διευθυντικό στέλεχος, πτυχιούχος Νομικής, συγγραφέας και πιστοποιημένος εισηγητής κανονιστικών χρηματοπιστωτικών θεμάτων.

 

Συνοπτικό Διάγραμμα Ύλης

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικές χρηματοοικονομικές πτυχές καταθετικών/επενδυτικών λογαριασμών επιχειρήσεων

Α.1. Παράμετροι διαμόρφωσης και επηρεασμού επιτοκιακών αποδόσεων

 1. Επιτόκια: Είδη και τρόποι εφαρμογής – εκτοκισμού
 • Σταθερά/Ενιαία (Flat)
 • Κλιμακούμενα (Tiered)
 • Κλιμακωτά (Split)
 • Valeurs χρηματοπιστωτικών κινήσεων/εγγράφων (τοκοφορία/διαθεσιμότητα κεφαλαίων)
 • «Χρεωστικοί» τόκοι καταθετικών λογαριασμών - απομείωση αποδόσεων
 • Φορολογία τόκων καταθέσεων

Α.2. Αποδόσεις Υπεραξίας και μερισματικές

 • Κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης
 • Φορολογικό καθεστώς μη επιτοκιακών αποδόσεων

Β. ΕΝΟΤΗΤΑ: Κρίσιμες νομικές παράμετροι λειτουργίας καταθετικών/επενδυτικών λογαριασμών

Β.1. Ατομικοί - Κοινοί Λογαριασμοί: φυσικά - νομικά πρόσωπα/επιχειρήσεις

 • Ευχέρειες και περιορισμοί λειτουργίας κοινών λογαριασμών (καταθετικών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Κοινές Επενδυτικές Μερίδες)

Β.2. Καταθετικοί - Επενδυτικοί λογαριασμοί:

 • Κατάσχεση καταθετικών/επενδυτικών λογαριασμών (κατά τον ΚΠολΔ και τον ΚΕΔΕ) «εις χείρας τρίτου» (τράπεζας)
 • Κατάσχεση και Συμψηφισμός απαιτήσεων: Ομοιότητες - Διαφορές

Β.3. Καταθετικά/Επενδυτικά προϊόντα και Τραπεζικό Απόρρητο (Τ.Α.)

 • Περιπτώσεις ισχύος του Τ.Α.
 • Φορολογική νομοθεσία και Τραπεζικό Απόρρητο

Β.4. Διαχείριση καταθετικών/επενδυτικών προϊόντων και πληρεξουσιότητα

 • Περιπτωσιολογία απαιτούμενου τύπου πληρεξούσιων εγγράφων (ιδιωτικά συμβολαιογραφικά)
 • Προσδιορισμός/επάρκεια περιεχομένου πληρεξουσιότητας

Β.5. Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, σε περίπτωση αδυναμίας της Τράπεζας: εταιρικοί και ατομικοί λογαριασμοί

 • Βασικά χαρακτηριστικά του Συστήματος
 • Ποιους εταιρικούς καταθετικούς/επενδυτικούς λογαριασμούς καλύπτει-ποσά/όρια εγγύησης

Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Μορφές και κριτήρια επιλογής/συνδυασμού εταιρικών καταθετικών/επενδυτικών λογαριασμών (financial planning) ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης

 • Λογαριασμοί Ταμειακής Διαχείρισης (Όψεως)
 • Ευέλικτοι λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης/απόδοσης
 • Λογαριασμοί προθεσμιακού χαρακτήρα (τοποθέτηση βραχυπρόθεσμων ταμειακών πλεονασμάτων)
 • Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ)

Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχειριστικά «εργαλεία» (facilities) καταθετικών/επενδυτικών λογαριασμών

 • Τύποι πάγιων εντολών (direct debits, standing orders) - χρήσεις
 • Sweeping λογαριασμών : τι είναι και ποιες ωφέλειες προσφέρει
 • Pooling λογαριασμών: τι είναι και ποιες ωφέλειες προσφέρει
 • Επιταγές: ζητήματα ισχύος του αξιογράφου, προθεσμία εμφάνισης(8ήμερο),εκπρόθεσμη εμφάνιση-επιπτώσεις, μεταχρονολόγηση, ανάκληση, σφράγιση

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Α΄ Ενότητα : Κρίσιμα συμβατικά θέματα δικαιωμάτων-υποχρεώσεων  

 • Τα πρόσωπα ως υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων («ικανότητα δικαίου»):
 • Φυσικό Πρόσωπο
 • Νομικό Πρόσωπο – Κατηγοριοποίηση Νομικών Προσώπων-Εταιρικές μορφές και ατομική περιουσιακή ευθύνη φορέων/διευθυνόντων για οφειλές-υποχρεώσεις προς Τράπεζες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Δημόσιο.
 • Η σημασία των χρηστών ηθών και της καλής πίστης στις συμβάσεις: (άρθρα 178, 180, 200, 281, 718, 914 και 919 Α.Κ.)-πρακτικά παραδείγματα-ζητήματα ακυροτήτων
 • Σχέση τράπεζας και πελάτη – Οι υποχρεώσεις της τράπεζας έναντι των πελατών της – Επαγγελματικές και Συναλλακτικές υποχρεώσεις της τράπεζας
 • Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ) – Ανάλυση όρων – Επισημάνσεις και ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη απόφαση της Ολ. Α.Π. (13/2015)
 • Τι συναντώνται στους ΓΟΣ (διαπλαστικά δικαιώματα, κώδικας τραπεζικής δεοντολογίας, έλεγχος προστασίας καταναλωτή τραπεζικών εργασιών, λοιπό δίκαιο προστασίας καταναλωτή, δικαιώματα καθορισμού παροχών κτλ.)
 • Ιδιωτικό, συμβολαιογραφικό και δημόσιο έγγραφο
 • Η λήψη της βεβαίας χρονολογίας στα ιδιωτικά έγγραφα –σημασία, τρόποι, προεκτάσεις διασφάλισης

Β΄ Ενότητα : Νομικά θέματα χρηματοδοτικών συναλλαγών

 • Σύμβαση – Εννοιολογικός προσδιορισμός – Προσυμβατικό, συμβατικό και μετασυμβατικό στάδιο – Διάκριση συμβάσεων – Θεμελιώδεις αρχές δικαίου των συμβάσεων – Καταγγελία επί διαρκών συμβάσεων
 • Γενικοί και ειδικοί συμβατικοί όροι
 • Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό – αλληλόχρεο – λογαριασμό, δανείου, έκδοσης εγγυητικής επιστολής, προεξόφλησης επιταγών και συναλλαγματικών, κτλ.
 • Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τις τράπεζες. για τους τιμολογιακούς  όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους –ζητήματα καθορισμού και μεταβολής χρηματοδοτικών επιτοκίων(θεωρητική και πρακτική προσέγγιση, ν. 4224/2013, ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002, παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2873/2000, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 42 του ν. 2912/2001 κτλ.).

Γ΄ Ενότητα: Εξασφάλιση, Ασφάλιση πιστώσεων και δανείων – Ειδικά θέματα

 • Εξασφαλίσεις πιστωτικών και δανειακών κινδύνων
 • Ασφάλιση υπέγγυων στην Τράπεζα ακινήτων και κινητών (υπερασφάλιση, υπασφάλιση, συνασφάλιση)
 • Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων

 

Κατηγορία: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής