Τα αξιόγραφα στις συναλλαγές (συναλλακτική-πιστωτική-εξασφαλιστική-φορολογική λειτουργία)

Τα αξιόγραφα στις συναλλαγές (συναλλακτική – πιστωτική – εξασφαλιστική – φορολογική λειτουργία)

Σεμινάριο: Τα αξιόγραφα στις συναλλαγές (συναλλακτική – πιστωτική – εξασφαλιστική – φορολογική λειτουργία)
Εισηγητές: Μ. Αγγελάκης, Κ.Στενιμαχίτης
Ημερομηνίες: 11, 12, 13 Ιουνίου 2019, 15.00 - 18.30
Τόπος Διεξαγωγής: Αιόλου 72, Αθήνα (7ος όροφος)
Διάρκεια: 12 ώρες
Κόστος: 240 ευρώ

                                                          

 

Σεμινάριο με θέμα:
Τα αξιόγραφα στις συναλλαγές (συναλλακτική – πιστωτική – εξασφαλιστική – φορολογική λειτουργία)

Στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική η χρήση των αξιογράφων (επιταγής, συναλλαγματικής, φορτωτικής, μετοχής κτλ.) γίνεται όλο και πιο συχνή, αφού το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών διενεργείται με βάση την καλή πίστη των συναλλασσομένων. Έτσι, τα αξιόγραφα αυτά χρησιμοποιούνται στην καθημερινή συναλλακτική δραστηριότητα ως μέσα πληρωμών, παροχής και εξασφάλισης πιστώσεων αλλά και εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων. Από την άλλη πλευρά παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στην αγορά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια καθώς και μια ανησυχητική εξέλιξη στους δείκτες της πιστωτικής ασφυξίας (επιταγές και συναλλαγματικές).
Τα αξιόγραφα, γενικά, διέπονται από αυστηρούς θεσμικούς και κανονιστικούς κανόνες και διακρίνονται για την έντονη τυπικότητά τους. Κατά συνέπεια, οι συναλλασσόμενοι πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία στη σωστή εφαρμογή τους και συμπλήρωση των τυπικών τους στοιχείων, ώστε να αποφεύγονται ενέργειες που αντιβαίνουν την έννομη τάξη. Επίσης η πολυπλοκότητα του διαδικαστικού πλαισίου ιδιαίτερα της επιταγής και συναλλαγματικής απαιτεί εξοπλισμό γνώσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή και αποτελεσματική διαχείρισή τους και κατά συνέπεια να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις προς όφελος των εμπλεκόμενων μερών.

Σκοπός

Να παρουσιαστούν διεξοδικά:

 • το θεσμικό, ρυθμιστικό και διαδικαστικό πλαίσιο,
 • η πρακτική διακίνησης και αποτελεσματικής διαχείρισης των αξιογράφων, ιδιαίτερα της επιταγής και της συναλλαγματικής, για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης της πελατείας,
 • οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει η τράπεζα από την εξόφληση ή χρηματοδότηση αυτών των αξιογράφων και πως αποτρέπονται ανεπιθύμητες δυνητικές παρενέργειες.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις για τα αξιόγραφα και ιδιαίτερα για την επιταγή και συναλλαγματική, ώστε να διεκπεραιώνουν με ασφάλεια τις σχετικές εργασίες / συναλλαγές, αντιμετωπίζοντας οποιοδήποτε, απλό ή σύνθετο, ζήτημα, και να προστατεύουν τα συμφέροντα της επιχείρησης και της πελατείας της.
 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις συναλλαγές πρώτης γραμμής (πληρωμή, κατάθεση επιταγών, παραλαβή επιταγών και συναλλαγματικών προς είσπραξη), τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων, τη διαχείριση και διεκπεραίωση πιστωτικών και δανειακών κινδύνων (παραλαβή επιταγών και συναλλαγματικών συναλλακτικού κυκλώματος πελάτη, φορτωτικών, μετοχών σε ενέχυρο, για τη διασφάλιση κινδύνου από χρηματοδότηση, προεξόφληση επιταγών, κτλ.), τη διαχείριση ενεχυριασμένων επιταγών και συναλλαγματικών, καθώς και με τον εσωτερικό έλεγχο.
 

Προαπαιτούμενα:

Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε απλές τραπεζικές εργασίες πρώτης γραμμής, πιστώσεις και δάνεια.

Εισηγητής:

Μιχάλης Ε. Αγγελάκης: Νομικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων και τραπεζών. Τ. διευθυντικό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας με πλούσια εργασιακή εμπειρία. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Πολιτικού Τμήματος του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει μόνιμο μέλος διαφόρων Επιτροπών στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών ως εκπρόσωπος της ΕΤΕ. Εκπαιδευτής με πλούσια και πολυετή εμπειρία στην τραπεζική κατάρτιση και επιμόρφωση. Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής σεμιναρίων στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης – ΕΟΠΠΕΠ [πρώην ΕΚΕΠΙΣ (Α.Μ. ΕΒΟ7933)].

Κώστας Στενημαχίτης: τ. τραπεζικό διευθυντικό στέλεχος, πτυχιούχος Νομικής, συγγραφέας και πιστοποιημένος εισηγητής κανονιστικών χρηματοπιστωτικών θεμάτων.

 

 

Συνοπτικό Διάγραμμα Ύλης

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

 • Εννοιολογικός προσδιορισμός – Συνοπτική αναφορά
 • Διάκριση εγγράφων
 • Τρόποι μεταβίβασης των αξιογράφων
 • Διαφορά εκχώρησης και οπισθογράφησης των αξιογράφων
 • Μεταβίβαση αξιογράφων
 • Είδη αξιογράφων

ΜΕΤΟΧΗ

 • Εννοιολογικός προσδιορισμός – Συνοπτική αναφορά
 • Διάκριση μετοχών ανάλογα με το περιεχόμενό τους
 • Ενεχυρίαση μετοχών

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

 • Εννοιολογικός προσδιορισμός – Συνοπτική αναφορά
 • Στοιχεία φορτωτικής
 • Διάκριση φορτωτικής
 • Μεταβίβαση φορτωτικής
 • Παραγραφή αξιώσεων από φορτωτική
 • Ενέχυρο επί κινητών πραγμάτων για τα οποία εκδόθηκε φορτωτική σε διαταγή ή ονομαστική

ΕΠΙΤΑΓΗ

 • Η επιταγή ως αξιόγραφο της χρηματαγοράς – ν. 5960/1933 «περί επιταγής»
 • Λόγοι που επέβαλαν την καθιέρωση της επιταγής στις συναλλαγές
 • Έννοια και τυπικά στοιχεία της επιταγής – Ζητήματα που προκύπτουν από την έλλειψη των τυπικών στοιχείων – Ποια από αυτά αναπληρώνονται και ποια όχι – Αντιμετώπιση από την πληρώτρια τράπεζα – Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου στις περιπτώσεις έκδοσης ή οπισθογράφησης εταιρικής επιταγής (παρ. 12 άρθρου 3 του ν. 4156/2013) – Φορολογικές διατάξεις για τις επιταγές – υποχρέωση αναγραφής ΑΦΜ εμπλεκομένων προσώπων (εκδότη, οπισθογράφων, κομιστή – άρθρο 43 παρ. 11 του ν. 2214/1994)
 • Ρήτρες που απαντώνται στο σώμα της επιταγής
 • Τριτεγγύηση της επιταγής – Διαφορές τριτεγγύησης και εγγύησης
 • Μεταβίβαση της επιταγής (οπισθογράφηση, παράδοση ή εκχώρηση) – Διαφορές μεταξύ οπισθογράφησης και εκχώρησης
 • Προθεσμία εμφάνισης της επιταγής – Επιμέτρηση προθεσμίας​​​​​​​
 • Γραφείο Συμψηφισμού και προθεσμία εμφάνισης – Παραδοσιακός και Ηλεκτρονικός (ΔΗΣΣΕ) Συμψηφισμός​​​​​​​
 • Διαχείριση μεταχρονολογημένων επιταγών​​​​​​​
 • Μεταχρονολογημένη επιταγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος​​​​​​​
 • Η μεταχρονολογημένη επιταγή (ν. 1957/1991) ως μέσον εξασφάλισης των χρηματοδοτήσεων –– Διαχείριση – Περιπτωσιολογία​​​​​​​
 • Προϋποθέσεις σύστασης ενεχύρου σε επιταγές σύμφωνα με γενικές και ειδικές διατάξεις (ΑΚ και ν.δ. 17/7 – 13/8/1923) – Τραπεζική πρακτική​​​​​​​
 • Απαγόρευση σύστασης πλασματικού ενεχύρου σε επιταγές (ν. 2844/2000)​​​​​​​
 • Έλεγχοι επιταγών: Φερεγγυότητα εκδοτών – Τυπικότητα επιταγών – Εμπορικότητα επιταγών – Μελέτες περιπτώσεων (case studies)
 • Τρόποι ανίχνευσης επιταγών ευκολίας και «παιξίματος» αυτών​​​​​​​
 • Μερική πληρωμή επιταγής – Υποχρεώσεις κομιστή – Διαδικαστικές εφαρμογές​​​​​​​
 • Ακάλυπτη επιταγή (επιταγή χωρίς αντίκρισμα) – Σφράγιση επιταγής – Διοικητικές ποινές σε βάρος του εκδότη – Περιπτωσιολογία ακάλυπτων επιταγών (ανεπαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο, ανύπαρκτος λογαριασμός, μη νόμιμη εκπροσώπηση, κλοπή ή απώλεια κτλ.) – Το σύστημα δυσμενών στοιχείων – αναγγελία ακάλυπτων επιταγών – κυρώσεις (χρόνος αναγγελίας – απόφαση 234/23/11.12.2006 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της ΤΕ όπως τροποποιήθηκε με την 89/2.9.2013 απόφαση της παραπάνω Επιτροπής, ν. 3816/2010 όπως ισχύει σήμερα, χρόνοι στέρησης καρνέ επιταγών, διαγραφή κτλ.) – Εξαιρέσεις με βάση την 184/25.4.2016 απόφαση της παραπάνω Επιτροπής.
 • Ανάκληση επιταγής – Συνέπειες – Κατοχύρωση δικαιωμάτων κομιστή – Τραπεζική πρακτική στην ανάκληση της επιταγής – Ευθύνη πληρώτριας τράπεζας
 • Δίγραμμη επιταγή (γενική και ειδική διγράμμιση – οπισθογράφηση – μεταβίβαση – έννοια τελευταίου κομιστή – «πελάτη» - πληρωμή) – ν. 2992/2002 για τις δίγραμμες επιταγές​​​​​​​
 • Ευθύνες και αξιώσεις που απορρέουν από την επιταγή​​​​​​​
 • Αστική και ποινική προστασία της Τράπεζας ως κομίστριας​​​​​​​
 • Παραγραφές αξιώσεων από επιταγή

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

 • Η συναλλαγματική ως αξιόγραφο της χρηματαγοράς – ν. 5325/1932 «περί​​​​​​​ συναλλαγματικής και γραμματίου σε διαταγή» (έννοια – ανάλυση τυπικών στοιχείων)
 • Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου στις περιπτώσεις έκδοσης, αποδοχής ή και οπισθογράφησης εταιρικής συναλλαγματικής (παρ. 12 άρθρου 3 του ν. 4156/2013)
 • Ζητήματα που προκύπτουν από την έλλειψη των τυπικών στοιχείων – Ποια από αυτά αναπληρώνονται και ποια όχι​​​​​​​
 • Αποδοχή της συναλλαγματικής (Πότε επέρχονται τα έννομα και ουσιαστικά​​​​​​​ αποτελέσματα)
 • Πότε η συναλλαγματική καλείται «τραβηκτική»
 • Τριτεγγύηση, Διαφορά εγγύησης από τριτεγγύηση​​​​​​​
 • Ατελής και λευκή συναλλαγματική​​​​​​​
 • Ρήτρες που απαντώνται στο σώμα της συναλλαγματικής​​​​​​​
 • Ευθύνες που απορρέουν από τη συναλλαγματική​​​​​​​
 • Μεταβίβαση της συναλλαγματικής​​​​​​​
 • Λήξη της συναλλαγματικής – Συνέπειες​​​​​​​
 • Πληρωμή της συναλλαγματικής​​​​​​​
 • Διαμαρτύρηση της συναλλαγματικής – Αναγωγή​​​​​​​
 • Παραγραφή αξιώσεων από συναλλαγματική​​​​​​​
 • Ουσιαστικός και τυπικός έλεγχος των συναλλαγματικών​​​​​​​
 • Ενεχυρίαση της συναλλαγματικής

 

Κατηγορία: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής