ΝΕΟ Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ σε Δήμους και άλλες Υπηρεσίες για ανέργους

Απο τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και έως τις 6 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.00 είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) και συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. 

Η εργασία είναι 8μηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης με ασφάλιση, ενώ στην δεύτερη φάση του προγράμματος ακολουθεί κατάρτισης ως 150 ωρών με πιστοποίηση.

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικες άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ (να έχουν γεννηθεί πριν την 7/7/2002)
 • Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν
  • οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
  • όσοι απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.

Για κάθε ωφελούμενο το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 22,01 Ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 550,36 Ευρώ μηνιαίως.


 • είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr , (www.gov.gr) επιλέγοντας ανάμεσα στις "Κατηγορίες Υπηρεσιών" >> “Εργασία και Ασφάλιση” >> “Αποζημιώσεις και Παροχές” >> “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα”(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera) >> “Είσοδος στην Υπηρεσία” >> “Είσοδος στο Σύστημα” καταχωρώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.
 • είτε  στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων, ενώ όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ έχουν την δυνατότητα να κάνουν είσοδο στην ηλεκτρονική αίτηση καταχωρώντας τους κωδικούς τους στο TAXISnet.
 • Έλληνες πολίτες,
 • πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθεια)
 • Βορειοηπειρώτες
 • ομογενείς
 • ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και Τένεδο, ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας εφόσον αυτή αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958)

οι οποίοι ανήκουν σε μια τουλάχιστον απο τις παρακάτω κατηγορίες ανέργων:

 1. άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 2. άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
 3. μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 4. άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
 5. άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
 7. άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Προσοχή: Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι, αποστέλλουν με ηλεκτρονική υποβολή (βλέπε Παράρτημα Ι V με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) ή προσέρχονται μέχρι την
ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ( 6/7/2020 και ώρα 14.00) τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο

α) όσοι δυνητικά ωφελούμενοι αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 της δημόσιας πρόσκλησης , οι οποίοι είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
β) όσοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού, και
γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτωμένων τέκνων ΑμεΑ

 

συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία με ανώτατο όριο 60 μήνες 1 μόριο ανά πλήρη μήνα (2πλασιάζεται για αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών)
συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία του/ης συζύγου, με ανώτατο όριο 60 μήνες 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
Για ατομικό εισόδημα (φορ. έτος 2018) έως 3.500 ευρώ ή οικογενειακό έως 7.000 ευρώ 30 μόρια
Για ατομικό εισόδημα (φορ. έτος 2018) 3.501 – 5.000 ευρώ ή οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ 25 μόρια
Για ατομικό εισόδημα (φορ. έτος 2018) 5.001 – 8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.001 – 16.000 ευρώ 20 μόρια
Για ατομικό εισόδημα (φορ. έτος 2018) 8.001 – 12.000 ευρώ και οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ 10 μόρια
18 έως 29 ετών 15 μόρια
30 έως 44 ετών 25 μόρια
45 έως 54 ετών 35 μόρια
55 ετών και άνω 45 μόρια
γονέας ανήλικου τέκνου - για κάθε ανήλικο τέκνο 10 μόρια
γονέας προστατευόμενου τέκνου ΑΜΕΑ, ενήλικου ή ανήλικου,
με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
10 μόρια
αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω 15 μόρια
δικαιούχοι ΚΕΑ 40 μόρια
ωφελούμενοι που δεν τοποθετήθηκαν σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφ.Προγραμμάτων 20 μόρια

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του  ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (επιβλέποντες φορείς), καθώς και  η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης και θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθούν οι ωφελούμενοι έως 54 ετών ενώ η παρακολούθηση θα είναι προαιρετική για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης TASEIS θα συμμετέχουν στα προγράμματα ως πιστοποιημένοι πάροχοι εκπαίδευσης – κατάρτισης από το Ελληνικό κράτος παρέχοντας κατάρτιση σε όλα τα αντικείμενα.

Α. Οριζόντιες δεξιότητες: 1. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων, 2. Πρόληψη φυσικών καταστροφών, 3. Πρώτες βοήθειες, 4. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (3 επιπέδων)
Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες: 1. Εργασίες Καθαρισμού, 2. Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας, 3. Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου, 4. Μετάβαση στην κυκλική οικονομία, 5. Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.Γιατί να επιλέξετε τα ΚΔΒΜ Taseis για την κατάρτισή σας;


Η πρόσβαση στους χώρους μας

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας (Αιόλου 72) και στον Πειραιά (Διστόμου 7-9), κοντά στους σταθμούς ΜΕΤΡΟ & ΗΣΑΠ Ομόνοιας(400μ), Μοναστηρακίου (500μ), Πανεπιστήμιο (500μ), Πειραιά (900μ) με 5 και 16 πιστοποιημένες αίθουσες αντίστοιχα.

Αρτιότητα υποδομών - Πρόσβαση σε όλους

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε άρτιες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, με κλιματισμό και επαρκή φυσικό εξαερισμό, εξοπλισμένες με όλη την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (whiteboards, smart-boards, projectors κ.α.) καθώς και με διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες (ανελκυστήρες, ράμπες, wc για ΑμεΑ).

Μέτρα ασφάλειας και πρόληψης μετάδοσης του covid-19

Κατά την είσοδο των επισκεπτών και καταρτιζόμενων στο χώρο μας εφαρμόζεται θερμομέτρηση, ενώ τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης του covid-19 (διαθέσιμα αντισυπτικά και μάσκες στο χώρο, συχνές απολυμάνσεις χώρων και επιφανειών κλπ)

Οι εκπαιδευτές μας

Οι εκπαιδευτές των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης TASEIS είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ ως εκπαιδευτές ενηλίκων και διαθέτουν ακαδημαϊκή γνώση, πολυετή διδακτική εμπειρία και μακρόχρονη επαγγελματική πείρα στο αντικείμενό τους.


Υποστήριξη απο το εξειδικευμένο προσωπικό μας σε κάθε σας βήμα
Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση καθώς και για υποστήριξη και ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος και της διαδικασίας των αιτήσεων.

 

Δείτε τους υπερσυνδέσμους απο την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ

29-06-2020 Ανακοίνωση 

29-06-2020 Δημόσια Πρόσκληση 

29-06-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ1256/Β/9-4-2020)

29-06-2020 Τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ2186/Β/5-6-2020)

29-06-2020 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέπονται Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

29-06-2020 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο - Ειδικότητες)

29-06-2020 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

29-06-2020 Παράρτημα IV (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΠΑ2)

 

Αίτηση Πρόγραμματος Κοινωφελούς εργασίας για ανέργους ΟΑΕΔ 2020

Voucher type: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής