Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης 80.000 ανέργων

Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν, μέσα από την διαμορφωμένη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων, σύμφωνα πάντα με το εκπαιδευτικό επίπεδο του κάθε ενδιαφερόμενου (απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, κλπ).

Η δράση περιλαμβάνει Κατάρτιση και Πιστοποίηση 80.000 ανέργων του ΟΑΕΔ οι οποίοι θα πάρουν επίδομα συνολικής αξίας έως 1.000 ευρώ με τη μέθοδο της δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (Blended learning).

Διάρκεια της Δράσης από 50 έως 200 ώρες .

Εκπαιδευτικό επιδομα έως 1000 ευρω ανάλογα με τη διάρκεια της κατάρτισης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαίωμα υποβολής  αίτησης έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

-Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

-Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών

-Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ενδεικτικοί τίτλοι προγραμμάτων

APPLICATION DEVELOPMENT - Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών
DATA SECURITY-Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
OFFICE 2019-B.S. 365--Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου
PUBLIC TENDERS -Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
PROJECT MANAGEMENT - Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή́ Συνεργασία
NETWORKS - Βοηθός τεχνικών δικτύων και συστημάτων
Η/Υ EDUCATIONAL TECHNOLOGIES - Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό́ περιβάλλον
DESIGN ASSISTANT - Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων.
LOGISTICS - Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
E-COMMERCE - Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
DIGITAL SKILLS - Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shops
NURSING - Υπάλληλος νοσηλευτικής μονάδας γενικής νοσηλείας.
ALTERNATIVE TOURISM - Εναλλακτικός τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού.
SOCIAL MEDIA MARKETING - Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
BRANDING- Online Branding και Επικοινωνία

1. Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη 2. Σχέδια δράσης, επιχειρηματικά σχέδια και διοίκηση επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας 3. Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση 4. Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Υιοθέτηση Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αγροτικό Τομέα5. Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τον Μετασχηματισμό του Κτιριακού Τομέα σε Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος 8. Έξυπνες και αειφόρες μετακινήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο έργο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Μετά την υποβολή της αίτησης το μητρώο των ωφελούμενων θα συγκροτηθεί μέχρι τις 25 Αυγούστου.

 

Αναλυτικά, κάθε ενδιαφερόμενος, για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, θα πρέπει:

 

– να συμπληρώσει στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr, εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής»,

 

– να επισυνάψει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του και τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει, μετά την επιλογή του προγράμματος, στον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του.

 

– Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).

 

– Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών.

 

– Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι:

 

α. Δεν παρακολουθεί/ και δεν έχει παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες».

 

β. Δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

 

– Κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας, κλπ).

 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr από τον ωφελούμενο.

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης δηλαδή έως 1.000€, ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του προγράμματος.

Voucher type: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής