Σεμινάρια

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α)

 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)
Χρηματοοικονομικά Μέσα &  Έσοδα από Συμβάσεις (ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ IAS 32, IFRS 9 & IFRS 15)

Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επικαιροποίηση των IFRS & IAS, η κατανόηση των νέων τεχνικών που προτείνουν τα ΔΠΧΑ 9 για τα χρηματοοικονομικά μέσα και των νέων τρόπων  τρόποι απεικόνισης και αποτίμησης των εσόδων από συμβάσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15


Απευθύνεται

Χερσαία & Θαλάσσια Μεταφορά Εμπορευμάτων

xersaia_thalassia_metafora_emporeumatwn

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών μεταφορικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, υπευθύνων Operation, Φορτώσεων, υπευθύνων συμβάσεων μεταφοράς (ναυλωτές, πράκτορες, μεσίτες), στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον κλάδο μεταφοράς (underwriting και claims). 

Βιωματική εκπαίδευση

Τις τελευταίες δεκαετίες αρχίζουν να εφαρμόζονται στο εξωτερικό με ιδιαίτερη επιτυχία νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται σε μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες προσδίδουν ουσιαστικότερο και σε βάθος επίπεδο μάθησης και κατανόησης της προσλαμβανόμενης γνώσης. Σύγχρονες μελέτες αλλά και η καθημερινή παρατήρηση του τρόπου, που ο άνθρωπος από την γέννηση του προσλαμβάνει και κατανοεί τον κόσμο, αποδεικνύουν ότι η γνώση γίνεται αντιληπτή με την ενεργοποίηση όλο και περισσότερων νοητικών διεργασιών και αισθήσεων, που διαθέτει ο άνθρωπος. Όσο περισσότερο πλησιάζουμε σε μεθόδους που προάγουν την συμμετοχή, την αλληλεπίδραση, το βίωμα, την δοκιμή, το πείραμα και την εμπειρία ως άξονα της μαθησιακής διαδικασίας, τόσο πιο εύκολα η γνώση γίνεται κτήμα του κάθε εκπαιδευόμενου – συμμετέχοντα στην εκπαιδευτική δραστηριότητα

Διαχειριστείτε δημιουργικά τις συγκρούσεις στην εργασία

Συγκρούσεις στην εργασία

Το εργαστήριο δίνει στους συμμετέχοντες τα εργαλεία διαχείρισης της σύγκρουσης, τους προετοιμάσει να αναγνωρίζουν με έναν βιωματικό και διαδραστικό τρόπο (case studies,πρακτικών ασκήσεων, video και role playing) όλους τους τύπους και τα στάδια της σύγκρουσης, να θέτουν επικοινωνιακούς κανόνες με τους «συμπαίκτες» τους και να επιλέγουν τις σωστές τεχνικές αντιμετώπισης της εκάστοτε αντιπαράθεσης.

Διαχείριση Χρόνου και Άγχους στην πράξη | time & stress management

stress and time management seminar

Το εργαστήριο δίνει τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου και stress, προετοιμάζει τους συμμετέχοντες, ώστε να αναγνωρίζουν όλα τα συμπτώματα της πίεσης και του stress και να αναλύουν τις αρνητικές σκέψεις, στάσεις και συναισθήματα γύρω από την δυσκολία διαχείρισης και ελέγχου μιας κατάστασης όταν ο χρόνος γίνεται αντίπαλος. Το πρόγραμμα είναι καθαρά βιωματικό και διαδραστικό. Γίνεται χρήση case studies,πρακτικών ατομικών και ομαδικών ασκήσεων, role playing καθώς και ανοιχτή συζήτηση. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αποφεύγουν το «βραχυκύκλωμα» και αποκτούν δυνατότητα ορθολογικοποίησης των πραγμάτων και ψύχραιμης εξεύρεσης λύσεων οργάνωσης και προτεραιοποίησης των απαιτήσεων και των αναγκών.

Coaching για στελέχη επιχειρήσεων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που είτε διαθέτουν υφιστάμενη ομάδα, είτε σε ανερχόμενα στελέχη που προορίζονται να αναλάβουν θέση προϊσταμένου, team leader, supervisor ή εκπαιδευτή οι οποίοι πρέπει να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές και τις τεχνικές τους, προκειμένου να διαχειρίζονται σωστά και αποτελεσματικά την ομάδα τους. Σκοπός είναι να μάθει ο εκάστοτε έμπειρος ή εκκολαπτόμενος manager ή team leader πώς να επικοινωνεί, να εμπνέει και να βελτιώνει τον εαυτό του και τους γύρω του και πώς να βρίσκει λύσεις και να εναρμονίζεται στις προκλήσεις της

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας

 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

 

 

Σεμινάρια ΕΦΕΤ

Σκοπός του προγράματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.  Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή περάτωση του προγράμματος και την προβλεπόμενη δοκιμασία (εξετάσεις) θα λάβουν επίσημες βεβαιώσεις που θα εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και θα στέλνονται άμεσα στους δικαιούχους.

Χρήση X-ray

X RAY SCREENER

Το ΚΔΒΜ2 TASEIS, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της αγοράς και στις εξελίξεις στο χώρο της ασφάλειας, έχει οργανώσει και υλοποιεί Πρόγραμμα Κατάρτισης στη χρήση ανιχνευτών x-ray (για έλεγχο αλληλογραφίας, αποσκευών) και φορητών ανιχνευτών μετάλλων και μαγνητικών πυλών (για έλεγχο ατόμων). Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με την ανάλογη θεματολογία του και την εξάσκηση με προσομοιωτή, εξασφαλίζει μια επί πλέον εξειδίκευση στο προσωπικό ΙΕΠΥΑ, καθιστώντας το ικανό να ενεργεί στο πλαίσιο που καθορίζει η νομοθεσία (νόμιμες ενέργειες) και να αναγνωρίζει όλες τις ενδείξεις απειλών και κινδύνου (άτομα, αντικείμενα, αυτοκίνητα).

Ασφάλεια Λιμένων

Ακόμη, το ΚΔΒΜ2 Taseis μεταξύ άλλων, υλοποιεί και τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του ΙΜΟ, χορηγώντας τη σχετική Βεβαίωση, ώστε όπως προβλέπει η νομοθεσία (Ν. 3622/2007 ΦΕΚ 281 – Α΄ και ΥΑ Αρ. 4113300/01/2012 ΦΕΚ 3225 – Β΄), το προσωπικό Ιδιωτικής Φύλαξης που θα εργαστεί σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις να έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και το ανάλογο επαγγελματικό υπόβαθρο:Το ΚΔΒΜ2 TASEIS, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της αγοράς και στις εξελίξεις στο χώρο της ασφάλειας, έχει οργανώσει και υλοποιεί Προγράμματα Κατάρτισης για: 1) Υπεύθυνους Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) και αναπληρωτές αυτών & 2) Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας στη Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Σελίδες

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής