ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Σεμινάρια

To Κέντρο δια Βίου Μάθησης  TASEIS  πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 200473 διοργανώνει εξ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης (μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης), διάρκειας από 100 έως 600 ωρών, τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε για επιπλέον μοριοδότηση όπου αυτό προβλέπεται από τις σχετικές προκηρύξεις.

Κόστος από 0,50€ την ώρα

Ενδεικτικά  θεματικοί τίτλοι  επιμορφωτικών σεμιναρίων


Επιμορφωτικό πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων

Μοριοδοτεί:

 • με 2 μόρια για τους υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων των Δ.ΙΕΚ ΚΑΙ Δ.ΣΕΚ  ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3007/25.07.2018
 • με 3 μόρια για τους υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων των ΚΔΒΜ σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1151/29.03.2018
 • με 2 μόρια για τους υποψήφιους διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων δεύτερης ευκαιρίας σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1151/29.03.2018
 • με 2 μόρια για τους υποψήφιους διευθυντές και υποδιευθυντές  δημοσιών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (Δ.Ι.ΕΚ, Ι.Ε.Κ) σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1151/29.03.2018

 


Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους Εκπαιδευτές σχολείων δεύτερης ευκαιρίας

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο έχει στόχο τηνς «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» και την αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β΄3007/25-7-2018 το πρόγραμμα μοριοδοτεί με 2 μόρια τους υποψηφίους  εκπαιδευτές  ενηλίκων των  Δ.ΙΕΚ ΚΑΙ Δ.ΣΕΚ. Μοριοδοτεί επίσης, τους υποψηφίους  εκπαιδευτές, διευθυντές, υποδιευθυντές, σύμβουλους σταδιοδρομίας και σύμβουλους ψυχολόγους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στις προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 


Σεμινάριο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Απευθύνεται σε:

 • δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, φιλολόγους, διερμηνείς
 • φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων
 • εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης
 • όσους και όσες επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Δίνει μόρια για προσλήψεις στα Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, σε σχολές  επαγγελματικής κατάρτισης


Επιμορφωτικό πρόγραμμα στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην ανοικτή και εξ' αποστάσεων εκπαίδευση το οποίο μοριοδοτεί:

 • τους υποψήφιους διευθυντές και υποδιευθυντές των ΔΙΕΚ και των ΣΔΕ. 
 • τους υποψήφιους εκπαιδευτές των ΚΔΒΜ &  e-ΚΔΒΜ (με 3 μόρια, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2678/Β/31-7-2017)

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στη συμβουλευτική,  τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το mentoring 

Μοριοδοτεί:

 • τους υποψήφιους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγους των ΣΔΕ.
 • τους υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ, ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Το ίδιο σεμινάριο (υπό προϋποθέσεις βλέπε ΕΟΠΠΕΠ) δίνει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να εισαχθούν στο μητρώο στελεχών του Σ.Υ.Υ. και να πραγματοποιούν συνεδρίες συμβουλευτικής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ (πχ προγράμματα voucher) 


Επιμορφωτικό πρόγραμμα στη σχολική ψυχολογία

Μοριοδοτεί: 

 • τους υποψήφιους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγους των ΣΔΕ,
 • τους υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ, ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Έργου

Σκοπός η αντίληψη της σημασίας της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην χώρα μας. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις  με στόχο τη σωστή αξιολόγηση που θα οδηγεί  στη βελτίωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων αλλά και στην  υιοθέτηση  μεθόδων αυτοβελτίωσης

Απευθύνεται σε:

 • υποψήφιους εκπαιδευτές  για την ένταξή τους σε φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ) και υποψήφιους Συμβούλους Σταδιοδρομίας των ΣΔΕ  ΔΙΕΚ ΔΣΕΚ  ΙΕΚ ΚΔΒΜ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ)
 • Εκπαιδευτικούς Π/θμας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Στελέχη Εκπαίδευσης.(ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ)
 • φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων
 • όσους και όσες επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου                         

Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση

Απευθύνεται σε:

 • όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν καθήκοντα υπευθύνων  εκπαίδευσης  στα ΚΔΒΜ και μοριοδοτεί τους υποψήφιους με 2 μόρια  (Φ.Ε.Κ. 3134/31/07/2018)
 • φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
 • όσους και όσες επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα Διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση

Τέλος, σημαντικότατη μοριοδότηση αποδίδουν, αθροιστικά, πολλά εκπαιδευτικά  προγράμματα σε υποψηφίους στο πεδίο της επιμόρφωσης στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων. 

Κάποια από τα σεμινάρια αυτά είναι τα παρακάτω:


Ειδική Αγωγή

 
 • Νέες Τεχνικές και Μέθοδοι e learning στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ανοιχτές αιτήσεις συμμετοχής)
  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή
 • Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και τις Νέες Τεχνολογίες
 • Πρόγραμμα επιμόρφωσης Συνοδών Παράλληλης Στήριξης,
 • Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή, τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη προγραμμάτων
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή με έμφαση στη συνεργασία επαγγελματιών και φορέων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

Γλωσσομάθεια

 • Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Διδακτική Μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
 • Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Διδασκαλία της Ελληνικής σε ανήλικους πρόσφυγες​​​​​

Διδακτική Μεθοδολογία

 • Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ανοιχτές αιτήσεις συμμετοχής)
  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • Διδακτική Μεθοδολογία Θετικών Επιστημών
 • Διδακτική Μεθοδολογία Νοσηλευτικής
 • Διδακτική Μεθοδολογία Αισθητικής
 • Διδακτική Μεθοδολογία Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 • Διδακτική Μεθοδολογία Γεωπονίας

Οικονομία, επιχειρηματικότητα & καινοτομία


Γεωπονία - Τρόφιμα - Περιβάλλον & Ενέργεια

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Πράσινη Οικονομία και Επιχερηματικότητα
 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο και Πράσινη Οικονομία
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Επιμόρφωση στην μικροβιολογία των τροφίμων
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ηθική
 • Επεξεργασία και Ανακύκλωση Απορριμάτων

Τουρισμός

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΚΗ

Παρέχεται έκπτωση σε όσους εκπαιδευόμενους είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν, ένα ή περισσότερα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στον φορέα μας.

Παρέχεται επίσης έκπτωση στους υποψηφίους που θα επιλέξουν πάνω από ένα εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα.

Καλέστε μας στο 2103310240

Μη διστάσετε να  επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιανδήποτε διευκρίνηση

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής