ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Παροχή Υπηρεσιών D.P.O. | GDPR Compliance - after sales support

After Sales Support | Παροχή Εξωτερικού Συνεργάτη D.P.O.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), απαιτείται από τους υπεύθυνους επεξεργασίας, μια σειρά συμμορφώσεων μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά αναφέρεται η υποχρέωση τους να ορίσουν Υπεύθυνο  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer)

Data Protection Officer (D.P.O.) -  Ποιός διορίζεται; 

 • Πρόσωπο που κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις/εμπειρία.
 • Εσωτερικός εργαζόμενος ή και εξωτερικός σύμβουλος.
 • Ομάδα 29: Όχι ο Chief Security Officer της εταιρείας.

Ο ρόλος του D.P.O.

 • Ουσιαστική συμμετοχή σε ζητήματα προστασίας δεδομένων της επιχείρησης.
 • Ανεξαρτησία ως προς την άσκηση των καθηκόντων του/όχι εντολές
 • Όχι δυσμενείς συνέπειες/κυρώσεις λόγω ορθής τέλεσης των καθηκόντων του.

Τα καθήκοντά του D.P.O.

 • Ενημερώνει /συμβουλεύει τη Διοίκηση/το προσωπικό
 • Παρακολουθεί τη συμμόρφωση
 • Συνεργάζεται με την Εποπτική Αρχή και αποτελεί το σημείο επικοινωνίας με αυτή.

Η συμμόρφωση με τον GDPR είναι μια συνεχής διαδικασία και πρέπει να επανεξετάζεται και να επαναλαμβάνεται, όποτε κρίνεται απαραίτητο. Εάν προκύψουν μεταβολές των κινδύνων, κατά την επεξεργασία των δεδομένων[1], οι διασφαλίσεις πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις νέες συνθήκες και να πληρούν τις νέες απαιτήσεις.

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη υποστήριξη μέσω  καθορισμένων και συγκεκριμένων  διαδικασιών  για την συνεχή αξιολόγηση στόχων, μέτρων και διασφαλίσεων. Συνεπώς, η TASEIS είναι σε θέση να σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και μετά την υλοποίηση του έργου ως εξωτερικός συνεργάτης  – DPO.

 

Συγκεκριμένα, ο συνεργάτης DPO από την TASEIS θα αναλάβει τα κάτωθι καθήκοντα:

 • ενημέρωση και παροχή συμβουλών στην Εταιρεία και το προσωπικό της, καθώς και σε τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία [2] για λογαριασμό της Εταιρείας, αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό ή/και από άλλες διατάξεις της Ε.Ε. ή/και της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων.
 • παρακολούθηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας και του προσωπικού της με τον Κανονισμό ή/και με άλλες διατάξεις της Ε.Ε. ή/και της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές της Εταιρείας που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της συμμόρφωσης με τις εντολές της Εταιρείας τυχόν εκτελούντων επεξεργασία για λογαριασμό της και διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων
 • παροχή συμβουλών προς την Εταιρεία όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και έλεγχος  της υλοποίησής της σύμφωνα με το άρθρο 35
 • συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και επικοινωνία με αυτήν για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, και πραγματοποίηση διαβουλεύσεων, ανάλογα με την περίπτωση και οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει.
 

[1]  «Επεξεργασία δεδομένων»:  Κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε δεδομένα, όπως:
Συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση, κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχετισμός ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή, καταστροφή.

[2] «Εκτελών την επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο/δημόσια αρχή ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. ο εξωτερικός λογιστής)

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής