ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Ελληνομάθεια

 

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Οι μαθητές να αποκτήσουν τη δυνατότητα να χειρίζονται την ελληνική γλώσσα και να ανταποκρίνονται γραπτά και προφορικά σε ένα πλήθος καθημερινών και επαγγελματικών καταστάσεων ανάλογα το επίπεδο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σε όλα τα επίπεδα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2 (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ)

ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ1 (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ EΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούνται και εντάσσονται σε αντίστοιχα τμήματα ανάλογα με το επίπεδο τους

 

 

Διάρκεια Υλοποίησης Επιμόρφωσης από 3 έως 9 μήνες

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α1

120 – 150

Α2

180 – 210

Β1

230 – 300

Β2

350 – 450

Γ1

520

Γ2

650

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ σύμφωνα με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (εδώ)

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

«Ο εκπαιδευόμενος θα προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να διαθέτει την ικανότητα να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες καθώς και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών.

Θα είναι σε θέση να συστηθεί και να συστήνει άλλους και να ρωτά και να απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει.

Θα πρέπει να μπορεί να συνδιαλέγεται με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για τον εαυτό του και για οικεία πρόσωπα, να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες (αγορά αγαθών, επαφή με υπηρεσίες), να δημιουργεί και να διατηρεί κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές (συστάσεις, προσκλήσεις, ψυχαγωγία).

Ο εκπαιδευόμενος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί κατά κύριο λόγο προφορικά, κυρίως σε διαπροσωπικές επαφές, αλλά και σ’ αυτές στις οποίες απαιτείται η χρήση του τηλεφώνου ή των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Κατά δεύτερο λόγο, όπου χρειάζεται, πρέπει να κατανοεί την ουσία ή/και σχετικές λεπτομέρειες κειμένων γραμμένων σε πολύ απλή και σαφή γλώσσα και με τον ίδιο τρόπο να εκφράζεται ο ίδιος .»

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

«Σ’ αυτό το επίπεδο ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να κατέχει τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορά, ψυχαγωγία κτλ. Πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε καθημερινές καταστάσεις/συνθήκες, που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα. Ακόμη πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για θέματα οικεία, ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης.»

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1

«Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καταστάσεις άμεσων καθημερινών συναλλαγών για τις οποίες η χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερή, προβλέψιμη και επαναλαμβανόμενη. Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών οι ομιλητές δημιουργούν και διατηρούν κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές.

Σε καταστάσεις έμμεσης επικοινωνίας, οι ομιλητές πρέπει να μπορούν να κατανοούν την ουσία και ορισμένες λεπτομέρειες ενός προφορικού ή γραπτού κειμένου.

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ακόμη τις σχετικές κοινωνικέςσυνήθειες, γλωσσικές (να γνωρίζει τους γλωσσικούς τρόπους για να τραβάει την προσοχή των άλλων, να απευθύνεται στους συνομιλητές του, να παίρνει το λόγο, να ολοκληρώνει την επικοινωνία, να επιλέγει το βαθμό επισημότητας ή οικειότητας κτλ.) και μη γλωσσικές (να γνωρίζει τους τρόπους φυσικής επαφής, χειραψία, φίλημα, χειρονομίες κτλ.), να είναι εξοικειωμένος ως ένα βαθμό με βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καθημερινή ζωή, τις συνθήκες διαβίωσης, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική ζωή, τις βασικές αξίες και νοοτροπίες.»

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

«Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να καταλαβαίνει εκτενή κείμενα προφορικού λόγου και διαλέξεις και να παρακολουθεί ακόμη και σύνθετη ανάπτυξη επιχειρημάτων, εφόσον το θέμα είναι σχετικά οικείο ή έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και προγράμματα επικαιρότητας, καθώς επίσης και συζητήσεις μεταξύ τεσσάρων τουλάχιστον φυσικών ομιλητών.

Τα κείμενα προφορικού λόγου πρέπει να είναι σχετικά με τις καταστάσεις επικοινωνίας και τα θέματα που περιγράφονται σ’ αυτό το επίπεδο.

Για την κατανόησή τους χρειάζεται να παράγονται σε κανονικό ρυθμό ομιλίας και με στοιχεία προφοράς τοπικής ή κοινής, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους μορφωμένους ομιλητές της κοινής νέας ελληνικής οποιασδήποτε περιοχής και να μην παρουσιάζουν διαλεκτικά χαρακτηριστικά. Η κατανόηση πρέπει να είναι δυνατή ακόμη και αν παράγονται σε κάπως πιο θορυβώδες περιβάλλον ή παρουσιάζουν ελαφριά ηχητική παραμόρφωση, ιδιαίτερα όταν το μήνυμα είναι οικείο ή αναμενόμενο.

Ο εκπαιδευόμενος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει φωνητικά άγνωστες λέξεις και να τιςσυγκρατεί, ώστε να ρωτάει αργότερα για τη σημασία ή την ορθογραφία τους, να χρησιμοποιεί βοηθητικές στρατηγικές κατανόησης όπως να αντλεί πληροφορίες από τον τόνο της φωνής, την έμφαση, τις παύσεις κτλ.»

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

«Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα έτσι να κατανοεί και να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καταστάσεις στις οποίες είναι πολύ πιθανόν να εμπλακεί, είτε ως επισκέπτης είτε ως προσωρινός κάτοικος στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας (ελληνικές κοινότητες σε άλλες χώρες) ή ακόμη αν συναντά στη δική του χώρα επισκέπτες ή προσωρινούς αλλά και μόνιμους κατοίκους που χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα.

Οι καταστάσεις στις οποίες μπορεί να εμπλακεί, εκτός από τις πρακτικές συναλλαγές της καθημερινής ζωής, είναι αυτές που προκύπτουν από την προσωπική, άμεση επικοινωνία με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση κοινωνικών επαφών ή την άμεση ή έμμεση επικοινωνία στη διεκπεραίωση υποθέσεων σε σχέση με ποικίλους τομείς της δημόσιας ζωής (επιχειρήσεις, εκπαίδευση, πρόνοια κτλ.).

Ειδικότερα, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει ένα ευρύ φάσμα κειμένων προφορικού ή γραπτού λόγου, τα οποία είναι μακροσκελή και απαιτητικά και να αναγνωρίζει έμμεσες πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτά.

Πρέπει να είναι σε θέση να συνοψίζει πληροφορίες από διάφορες προφορικές ή γραπτές πηγές, να ανασυγκροτεί και να παρουσιάζει με συνοχή επιχειρήματα και αναφορές.

Επίσης, πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφράζεται αυθόρμητα, χωρίς να χρειάζεται χρόνο για αναζήτηση των σωστών εκφράσεων και με το βαθμό τυπικότητας ή εγκαρδιότητας που είναι κατάλληλος για την κάθε περίσταση.

Γενικά, πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Πρέπει να μπορεί να εκφράζεται πάνω σε σύνθετα θέματα με σαφήνεια, δομή, λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας με αυτοπεποίθηση συνδετικούς και συνεκτικούς γλωσσικούς μηχανισμούς.»

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2

«Ο εκπαιδευόμενος στο επίπεδο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις επικοινωνιακές ανάγκες οποιασδήποτε περίστασης, είτε πρόκειται για ακρόαση όπου υπάρχουν παρεμβολές, παραποιήσεις, θόρυβοι του περιβάλλοντος ακόμα και ιδιάζουσα προφορά των (συν)ομιλητών, είτε πρόκειται για κατανόηση κακής εκτύπωσης ή δύσκολου γραφικού χαρακτήρα. Συνεπώς, αναμένεται να μπορεί να κατανοεί με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της καθομιλουμένης, αστείων και πολιτισμικών αναφορών.

Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να χειρίζεται όλες τις πηγές πληροφοριών, προφορικές ή γραπτές, με άνεση και αξιοπιστία, έτσι ώστε να κάνει περιλήψεις ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές, δημιουργώντας έτσι συνεκτικές παρουσιάσεις, να χειρίζεται αποτελεσματικά οποιοδήποτε θέμα στο γραπτό και στον προφορικό λόγο με αυθόρμητη έκφραση και μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής