ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

HORIZON

Πρόγραμμα «Ορίζοντας»

Το πρόγραμμα Ορίζοντας αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ διαθέσιμα σε διάστημα επτά χρόνων, από το 2014 μέχρι το 2020, χωρίς να υπολογίζονται οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήματα.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Υπόσχεται περισσότερες ανακαλύψεις και παγκόσμιες πρωτιές, καθώς επιδιώκει τη μεταφορά σπουδαίων ιδεών από το εργαστήριο στην αγορά και έχει ως στόχο τη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

 

Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι: 

I. Επιστημονική Αριστεία (Excellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων. 

O άξονας αυτός αποσκοπεί στην ενίσχυση και επέκταση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της Ένωσης και στην εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), προκειμένου το σύστημα έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης να καταστεί ανταγωνιστικότερο σε παγκόσμια κλίμακα.

Συνίσταται σε τέσσερις ειδικούς στόχους:

α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC) παρέχει ελκυστική και ευέλικτη χρηματοδότηση, ώστε ταλαντούχοι και δημιουργικοί μεμονωμένοι ερευνητές και οι ομάδες τους να συμμετέχουν στα πλέον υποσχόμενα πεδία στην αιχμή της επιστήμης, με βάση τον ανταγωνισμό σε επίπεδο Ένωσης.
Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερευνητές από την ΕΕ και Τρίτες Χώρες, από όλο τον κόσμο, ενώ η έρευνά τους θα πραγματοποιείται στην Ευρώπη, η οποία ενισχύει το χαρακτηρισμό της ως έναν ελκυστικό τόπο για επιστημονική σταδιοδρομία.

Το ERC ενισχύει έρευνα υψηλού ρίσκου η οποία αποφέρει υψηλό κέρδος, με σκοπό να προωθεί την πρωτοποριακή έρευνα από τους καλύτερους ερευνητές όλου του κόσμου.

β) Οι μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες (FET)  ενισχύουν τη συνεργατική έρευνα με σκοπό την επέκταση της ικανότητας της Ευρώπης για προηγμένες καινοτομίες που επιφέρουν παραδειγματικές μεταβολές. Προωθούν  την επιστημονική συνεργασία μεταξύ επιστημονικών κλάδων σε ρηξικέλευθες νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και επιταχύνουν την ανάπτυξη των πλέον υποσχόμενων νεοεμφανιζόμενων πεδίων της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και την πανευρωπαϊκή διάρθρωση των αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων.

γ) Οι δράσεις "Marie Skłodowska-Curie" (MSCA) προσφέρουν ελκυστικές ευκαιρίες επιστημονικής σταδιοδρομίας και ανταλλαγής γνώσεων, τόσο σε μεμονωμένους ερευνητές όσο και σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, μέσω της διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας των ερευνητών, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Οι δράσεις MSCA, προωθούν τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ ή άλλων επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ερευνητικών οργανισμών, την πρόσβαση στον εξοπλισμό τους, και την ενσωμάτωση εξειδικευμένων ερευνητών στα ερευνητικά έργα της επιχείρησης. Η μεταφορά πρωτοποριακής επιστήμης και τεχνολογίας από τις δημιουργικές ακαδημαϊκές ομάδες στις ΜΜΕ αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχημένης καινοτομίας.

δ) Οι ερευνητικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υποδομών, αναπτύσσουν και στηρίζουν ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές αριστείας και τις βοηθούν να συμβάλουν στον ΕΧΕ, προωθώντας το καινοτόμο δυναμικό τους, προσελκύοντας διεθνούς επιπέδου ερευνητές, εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, και συμπληρώνοντας τα ανωτέρω με τη σχετική πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή συνεργασία.


II. Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων. 

Ο άξονας αυτός αποσκοπεί να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να μετεξελιχθούν σε παγκοσμίως πρωτοπόρες εταιρίες.

Συνίσταται σε τρεις ειδικούς στόχους:

α) Ο ειδικός στόχος "Υπεροχή στις τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και τις βιομηχανικές τεχνολογίες" παρέχει ειδική στήριξη στην έρευνα, την ανάπτυξη και επίδειξη, και κατά περίπτωση την τυποποίηση και πιστοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης επεξεργασίας και μεταποίησης και του διαστήματος. Δίνεται έμφαση στις αλληλεπιδράσεις και στη σύγκλιση εντός και μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών, καθώς και στη συνάφειά τους με τις κοινωνικές προκλήσεις. Η δέουσα εξέταση των αναγκών των χρηστών λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα ανωτέρω πεδία.

β) Ο ειδικός στόχος "Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου" αποσκοπεί να υπερκεραστούν οι ελλείψεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω πίστωσης και εισφοράς ιδίων κεφαλαίων για καινοτόμες εταιρίες και έργα με μοχλό την Ε&Α και την καινοτομία σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Μαζί με τις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και ΜΜΕ" (COSME) (2014-2020) αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων και να στηρίξει την ανάπτυξη κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης.

γ) Ο ειδικός στόχος "Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)" παρέχει προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ΜΜΕ στήριξη, προκειμένου να τονωθούν όλες οι μορφές καινοτομίας στις ΜΜΕ, με στόχο εκείνες που έχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν και να διεθνοποιηθούν στην ενιαία αγορά και πέραν αυτής. Στόχος είναι η συμπλήρωση του κενού στη χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας υψηλού κινδύνου στα πρώιμα στάδια, η προώθηση επαναστατικών καινοτομιών, καθώς και η μεγαλύτερη εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ιδιωτικό τομέα.

Σε αυτό τον ειδικό στόχο θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση και στήριξη μόνοι οι ΜΜΕ, οι οποίες θα διαμορφώνουν συνεργασίες σύμφωνα με τις ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας εργασιών Ε&Α.


III. Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges):  Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.

Ο άξονας αυτός ανταποκρίνεται άμεσα στις πολιτικές προτεραιότητες και στις κοινωνικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική "Ευρώπη 2020" και αποσκοπούν στην τόνωση της κρίσιμης μάζας προσπαθειών στην έρευνα και καινοτομία που χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης.

Όλες οι δραστηριότητες εφαρμόζουν μια προσέγγιση με βάση τις προκλήσεις, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη βασική έρευνα, την εφαρμοσμένη έρευνα, τη μεταφορά γνώσης ή καινοτομίας, με επίκεντρο τις πολιτικές προτεραιότητες, χωρίς να προκαθορίζουν την ακριβή επιλογή τεχνολογιών ή λύσεων που θα πρέπει να αναπτυχθούν.

Επιπλέον των τεχνολογικών λύσεων, δίνεται έμφαση στις μη τεχνολογικές, οργανωτικές και συστημικές καινοτομίες, καθώς και στην καινοτομία του δημοσίου.

Οι δραστηριότητες καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο, από τη βασική έρευνα έως την αγορά, με νέα εστίαση στις δραστηριότητες που είναι σχετικές με την καινοτομία, όπως τα πιλοτικά έργα, οι δραστηριότητες επίδειξης, οι κλίνες δοκιμών, η στήριξη των δημόσιων συμβάσεων, ο σχεδιασμός, η καινοτομία με γνώμονα τους τελικούς χρήστες, η κοινωνική καινοτομία, η μεταφορά γνώσεων και η πρόσληψη των καινοτομιών από την αγορά, και η τυποποίηση.

Η χρηματοδότηση επικεντρώνεται στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 1. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία
 2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας, και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία
 3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
 4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές
 5. Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες
 6. Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο - πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες
 7. Ασφαλείς κοινωνίες - Προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της.

Επιπλέον ενότητα του Ορίζοντα 2020 αποτελεί η "Εξάπλωση της Αριστείας και Διεύρυνση της Συμμετοχής", όπου ειδικός στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού της Ευρώπης και η διασφάλιση τόσο της μεγιστοποίησης των οφελών μιας οικονομίας καθοδηγούμενης από την καινοτομία όσο και της ευρείας κατανομής τους σε ολόκληρη την Ένωση, με βάση της αρχή της αριστείας.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2014 – 2020

Το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ δίνει έμφαση και σε ξεχωριστές ενότητες – στόχους όπως:

"Η Επιστήμη στην Κοινωνία και μαζί με την Κοινωνία". Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

Οι μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) θα αποτελούν, επίσης, αναπόσπαστο τμήμα του Ορίζοντα 2020, με σκοπό να παρέχουν ισχυρή και τεκμηριωμένη στήριξη στις πολιτικές της Ένωσης. Έχουν γνώμονα τις ανάγκες των πελατών και συμπληρώνονται από μελλοντοστραφείς δραστηριότητες.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology, EIT) αποτελεί και αυτό ξεχωριστό τομέα ενδιαφέροντος για τον Ορίζοντα 2020. Συγκεκριμένα, ο ειδικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του τριγώνου γνώσης που συγκροτείται από την έρευνα, την καινοτομία και την ανώτατη εκπαίδευση, και η ενίσχυση, με τον τρόπο αυτό, της ικανότητας της Ένωσης για καινοτομία, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.

Τέλος, ειδικό στόχο συνιστά και η έρευνα για πυρηνική ενέργεια στο πλαίσιο της συνθήκης Euratom. Το πρόγραμμα Euratom αποσκοπεί στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης με έμφαση στη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας και της ακτινοπροστασίας, και ιδίως την εν δυνάμει συμβολή στη μακροπρόθεσμη διαδικασία αφαίρεσης του άνθρακα από το ενεργειακό σύστημα κατά τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και διασφαλισμένο έναντι έκνομων ενεργειών.

 

Άλλες Προτεραιότητες

Εκτός από τους παραπάνω ειδικούς στόχους του Ορίζοντα 2020, το πρόγραμμα θέτει και άλλες επιμέρους προτεραιότητες όπως:

 • έρευνες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίες θα ενσωματωθούν πλήρως σε κάθε προτεραιότητα του προγράμματος και σε όλους τους ειδικούς στόχους και θα συμβάλουν στην τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • ενίσχυση της σχέσης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, καθώς και της προαγωγής της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας και της επιστημονικής εκπαίδευσης και νοοτροπίας.
 • να διασφαλιστεί ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, αλλά και σε ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.
 • η προαγωγή της ισότητας των φύλων στην επιστήμη και την καινοτομία προκειμένου να αποκατασταθούν οι ανισορροπίες μεταξύ γυναικών και ανδρών και προκειμένου να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στον προγραμματισμό και το περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας.
 • η διεύρυνση της συμμετοχής και η διεθνής συνεργασία. Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν στη μείωση του χάσματος έρευνας και καινοτομίας, καθώς οι δυνατότητες των κρατών μελών, παρά την όποια πρόσφατη σύγκλιση, παραμένουν πολύ διαφορετικές, με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των "πρωτοπόρων της καινοτομίας" και των "μέτριων καινοτόμων".
 • η διεθνής συνεργασία με τρίτες χώρες και με διεθνείς, περιφερειακούς ή παγκόσμιους οργανισμούς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πολλών ειδικών στόχων.
 • η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ανακάλυψης και εφαρμογής στην αγορά, καταλήγοντας στην εμπορική αξιοποίηση και διάθεση των ιδεών, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

 

Διαδικασία χρηματοδότησης

 • Οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων είναι διαφορετικές και συγκεκριμένες, ανάλογα με την κάθε προκήρυξη.
 • Οι προτάσεις επιλέγονται μετά από την αξιολόγησή τους από ανεξάρτητους αξιολογητές. Η χρηματοδότηση από τον Ορίζοντα 2020 βασίζεται σε ανταγωνιστικές προκηρύξεις, ανοικτές σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ακόμα και σε οργανισμούς ή άτομα εκτός ΕΕ που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Ευρώπη.
 • Οι συμφωνίες επιχορήγησης υπογράφονται μεταξύ της ΕΕ και των οργανισμών που υπέβαλαν τις επιτυχημένες προτάσεις.
 • Οι οργανισμοί λαμβάνουν προχρηματοδότηση κατά την έναρξη του έργου, ενώ οι περαιτέρω πληρωμές πραγματοποιούνται μετά από την αποδοχή των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου.
 • Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τους συμμετέχοντες.
 • Για τα έργα έρευνας και ανάπτυξης, το ποσοστό της συνεισφοράς της ΕΕ ενδέχεται να είναι μέχρι και 100% των επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
 • Για τα έργα καινοτομίας έως το 70% του κόστους, με εξαίρεση τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα τα οποία μπορούν επίσης να λάβουν έως και 100%, σε αυτές τις ενέργειες.
 • O χρόνος επιχορήγησης (που ορίζεται ως η διοικητική περίοδο μεταξύ της υποβολής της πρότασης και την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης) είναι 8 – 12 μήνες.

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει

 • την ενημέρωση  σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου
 • την καθοδήγηση ανάλογα με τις ανάγκες του επενδυτή  για τον σχεδιασμό του κατάλληλου επενδυτικού πλάνου.
 • την υποστήριξη στη διαδικασία ανάθεσης της εκπόνησης των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • τον σχεδιασμό και την παραγωγή των απαραίτητων  μελετών που συνοδεύουν το επιχειρηματικό πλάνο
 • να παρακολουθεί και διαχειρίζεται σε συνεργασία με τον επενδυτή όλα τα στάδια υλοποίησης ως την ολοκλήρωση του. (πχ τις τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κλπ)
 • το τελικό στάδιο υποβολής φακέλου

  

Για Πληροφορίες:

 • καλέστε μας στο 2103310240-241 (ωράριο γραφείου: καθημερινές 9.00-19.00) ή
 • στείλτε μας το ερώτημά σας στο email info@taseism.gr ή
 • χρησιμοποιήστε την ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, προκειμένου να σας καλέσει κάποιος εκπρόσωπός μας

 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής