ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Διαχείριση «κόκκινων» δανείων και πιστώσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – ν. 4469/2017

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαχείριση «κόκκινων» δανείων και πιστώσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – ν. 4469/2017

 

Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα  των τραπεζών σήμερα, διαρκούσης της οικονομικής ύφεσης, είναι η διαχείριση του προβληματικού τους χαρτοφυλακίου και ιδιαίτερα αυτό των «κόκκινων» δανείων και πιστώσεων της επιχειρηματικής πελατείας. Καθίσταται, επομένως, επείγον να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ, (non performing loans–NPLs), των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (non – performing exposures NPEs) και δανείων σε οριστική καθυστέρηση (defaultedloans – DLs), το οποίο αποτελεί πολύ σημαντικό εμπόδιο στην ανάκαμψη των τραπεζών, των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα. 

Η λήψη απόφασης για την οριστική διευθέτηση των οφειλών της επιχειρηματικής πελατείας (εξωδικαστικός συμβιβασμός, αναδιάρθρωση – ρύθμιση, αναγκαστική είσπραξη, συλλογικές διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων) απαιτεί κατάλληλες γνώσεις, σειρά ελέγχων και  στοχευμένων διαχειριστικών ενεργειών που θα οδηγήσουν στην σωστή αξιολόγηση των προβληματικών επιχειρήσεων και στην λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ομαλοποίηση της λειτουργίας τους, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στο χώρο των  επιχειρήσεων, παρά τα γενικότερα προβλήματα, υπάρχουν αρκετές μονάδες που παρουσιάζουν βασικά χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και καλές προοπτικές οι οποίες όμως, λόγω των συνθηκών, στερούνται των δυνατοτήτων ανάπτυξης.

Με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδιαίτερα με το ν. 4469/2017 δίδεται η ευκαιρία στις βιώσιμες επιχειρήσεις, που παρουσιάζουν προβλήματα, να υπαχθούν στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους.

Κάτω απ’ αυτά τα δεδομένα, τα αρμόδια στελέχη των τραπεζών και των λοιπών πιστωτών καθώς και οι λογιστές, οι οικονομολόγοι και οι δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι καλούνται να κατευθύνουν, αν προτείνουν λύσεις και συχνά να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του θέματος των «κόκκινων» δανείων και πιστώσεων καθώς και για την αποτελεσματική διαχείρισή τους με τα νέας γενιάς «εργαλεία» που προσφέρει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σκοπός

Να παράσχει πλήρη και συστηματική τεχνογνωσία αναφορικά με:

 • το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων,
 • το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι ρυθμιστικές οδηγίες για τις αναδιαρθρώσεις ή  εξώδικες ρυθμίσεις δανείων και πιστώσεων, 
 • τον συστηματικό έλεγχο και έγκαιρο εντοπισμό των αιτιών των προβλημάτων καθώς και η εκτίμηση  της φύσης, του μεγέθους τους και των επιπτώσεων στην επιχείρηση,
 • την αξιολόγηση της βιωσιμότητας  των  επιχειρήσεων  με προβλήματα  και  την λήψη των ενδεικνυόμενων κατά περίπτωση μέτρων για την αποτελεσματική διαχείρισητου προβληματικού πιστοδοτικού χαρτοφυλακίου,
 • την αξιολόγηση της ουσιαστικότητας των εξασφαλίσεων και καλυμμάτων και της διαχείρισης αυτών,
 • την αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των προγραμμάτων υλοποίησης των ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων, 
 • ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και διαχειριστικές ικανότητες των συμμετεχόντων ως προς την επιλογή και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ομαλοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πιστοδοτικών υποχρεώσεών τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Απόκτηση γνώσεων για το θεσμικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και της  αναδιάρθρωσης – ρύθμισης οφειλών. 
 • Εξοικείωση με τις διαδικασίες του εξωδικαστικού μηχανισμού και των αναδιαρθρώσεων – ρυθμίσεων.
 • Κάλυψη πρακτικών ζητημάτων σχετικά με την δρομολόγηση των κατάλληλων χειρισμών πρόληψης ή και καταστολής για τον περιορισμό των ζημιών από τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων δανείων και πιστώσεων.
 • Έγκαιρη διάγνωση και εντοπισμός των αιτιών των προβλημάτων καθώς και τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.
 • Ορθή αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα.
 • Ορθή αξιολόγηση της ουσιαστικότητας των ληφθέντων ή υπό ανάληψη εξασφαλίσεων και καλυμμάτων.

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διαχείριση απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση, τη διαχείριση προβληματικού πιστοδοτικού (χορηγητικού, δανειακού) χαρτοφυλακίου, την πιστωτική αξιολόγηση της επιχειρηματικής πελατείας, τη διαχείριση και διεκπεραίωση των πιστωτικών και δανειακών κινδύνων και τον εσωτερικό έλεγχο.
 • Επίσης, το σεμινάριο ενδιαφέρει τους λογιστες, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς, στελέχη επιχειρήσεων, ορκωτούς ελεγκτές και δικηγόρους, οι οποίοι καλούνται να συμβουλέψουν ή και να διαχειριστούν τα θέματα του εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων είτε ως πραγματογνώμονες είτε ως συντονιστές (διαμεσολαβητές).  

Εισηγητές:

Μιχάλης Ε. Αγγελάκης: Νομικός, τ. διευθυντικό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Έχει διατελέσει:  - Μόνιμο μέλος διαφόρων Επιτροπών στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών ως εκπρόσωπος της ΕΤΕ. - Ειδικός σύμβουλος Διοίκησης στο πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (EUROBANK) και στην Εθνική Στεγαστική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΣΤΕ) -  Συνεργάτης του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) της Ελληνικής  Ένωσης Τραπεζών, της  Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων.  - Συντονιστής Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  - Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων. -  Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από τον ΕΟΠΠΕΠ με 45ετή εμπειρία στην τραπεζική κατάρτιση και επιμόρφωση,  ιδιαίτερα στα ειδικά θέματα των πιστοδοτήσεων, στις αναδιαρθρώσεις δανείων και στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και πιστώσεων.  

Συνεργάτης εκπαιδευτής:

Οικονομολόγος, Ειδικός Συνεργάτης της ΕΤΕ, με πολυετή εργασιακή εμπειρία σε ξένες και ελληνικές τράπεζες, στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων, της διαχείρισης καθυστερήσεων και της πιστωτικής πολιτικής. Κάτοχος M.A σε Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά.

Θεματολογία

 • Οι βασικοί άξονες του εξωδικαστικού μηχανισμού: Αντιμετώπιση στρατηγικών κακοπληρωτών (strategicdefaulters), Πρόσβαση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, Στόχευση στη βιωσιμότητα, Ευελιξία του Δημοσίου ως πιστωτή, Προστασία των μικρών πιστωτών, Σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και επικύρωση αυτής από το δικαστήριο (προαιρετική), Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας – Ανατροπή ή ακύρωση.
 • Διαχωρισμός επιχειρήσεων – Όρια διαχωρισμού – Πρακτική σημασία
 • Διερεύνηση των προβλημάτων – Εκτίμηση της φύσης, του μεγέθους και της έκτασης των προβλημάτων –Επιπτώσεις  στην επιχείρηση και την τράπεζα – Αξιολόγηση των ενεργειών των φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 • Διαχειριστικές επιλογές – Αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης
 • Προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων και διορθωτικών ενεργειών
 • Ανάλυση των προϋπολογιστικών οικονομικών στοιχείων με βάση τα νέα δεδομένα και τις προοπτικές εξέλιξης (προϋπολογιστικοί λογαριασμοί εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων, υπολογισμός νεκρού σημείου λειτουργίας, υπολογισμός αναγκαίων κεφαλαίων) – μελέτες περιπτώσεων 
 • Στοιχεία μελέτης βιωσιμότητας – Αξιολόγηση βιωσιμότητας επιχείρησης / σχήματος ρύθμισης με χρήση, παρακολούθηση και λειτουργία υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου
 • Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών – Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ)
 • Ανάπτυξη σχεδίων ανάληψης δράσης (action plans), μέθοδοι προτεραιοποίησης, «κανόνες εμπλοκής», μελέτες περιπτώσεων 
 • Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) – Ανάπτυξη και χρήση Βασικών Δεικτών Απόδοσης. Παραδείγματα
 • Τα «εργαλεία» νέας γενιάς για την αντιμετώπιση των δανείων και πιστώσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση
 • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών στα πλαίσια του ν. 4469/2017
 • Η σχέση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με το θεσμό της Διαμεσολάβησης (Ν.3898/2010) ως εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών
 • Ποια πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και ποια εξαιρούνται
 • Κριτήρια επιλεξιμότητας – Έλεγχος 
 • Εννοιολογικός προσδιορισμός και περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης/ρύθμισης οφειλών από δάνεια και πιστώσεις
 • Υποχρεωτικοί κανόνες σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών – Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών σε συνάρτηση με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών – Εξαιρέσεις από τον κανόνα της ελεύθερης διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών– Προνομιακή μεταχείριση νέων χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της συμβάσεως αναδιάρθρωσης οφειλών
 • Δυνατότητα συμφωνίας άλλων εξυγιαντικών μέτρων (μετοχοποίηση / κεφαλαιοποίηση χρεών, εκποίηση μη λειτουργικών ή και λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, μέτρα αναδιοργάνωσης της επιχείρησης κτλ.)
 • Η ρύθμιση των απαιτήσεων των πιστωτών με ειδικό προνόμιο 
 • Πότε εμποδίζεται ένα (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο να καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών
 • Πρόσωπα συνδεδεμένα με οφειλέτη – Συνέπεια στο σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας
 • Απαρτία συμμετεχόντων πιστωτών – Πλειοψηφία – Ποσοστό συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο
 • Τύχη οφειλής οφειλέτη άνω του 85% του συνολικού χρέους σε ένα μόνο πιστωτή – Εναλλακτική αντιμετώπιση
 • Οφειλές διάδοχης επιχείρησης στις περιπτώσεις μετασχηματισμού (κύριου ή καταχρηστικού)
 • Μικροί πιστωτές – Μη δέσμευση από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών
 • Υποχρεωτική συνυποβολή εγγράφων
 • Συντονιστής της διαδικασίας – Ο συντονιστής ως διαμεσολαβητής
 • Οριστικός αποκλεισμός οφειλέτη από μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
 • Μη υποβολή αίτησης για εκκίνηση της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών από ένα ή περισσότερους συνοφειλέτες
 • Διαπραγματεύσεις – Σύνταξη Πρακτικού περαίωσης διαδικασίας 
 • Αντιπροτάσεις οφειλέτη προς συμμετέχοντες πιστωτές – Απαιτούμενο ποσοστό πλειοψηφίας συμμετεχόντων πιστωτών
 • Υποβολή ενστάσεων από τους συμμετέχοντες πιστωτές που καταψήφισαν πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών
 • Εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκη από πιστωτή – Περίπτωση απαγόρευσης
 • Δυνατότητα απονομής απόλυτου προνομίου στις απαιτήσεις ορισμένης κατηγορίας πιστωτών (υπερπρονόμιο για ικανοποίηση απαιτήσεων) 
 • Ισχύς ευνοϊκής ρύθμισης υπέρ εγγυητή
 • Διορισμός πραγματογνώμονα
 • Περιεχόμενο συμφωνίας αναδιάρθρωσης/ρύθμισης οφειλών  – Ο γενικός κανόνας της ελεύθερης διαμόρφωσης του περιεχομένου της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών με τις εξαιρέσεις του
 • Επικύρωση σύμβασης αναδιάρθρωσης/ρύθμισης οφειλών από το δικαστήριο– Έννομες συνέπειες και αποτελέσματα για τους συμβληθέντες και μη συμβληθέντες πιστωτές
 • Αναστολή εκτέλεσης
 • Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας – Ανατροπή ή ακύρωση 
 • Συνεργασία χρηματοδοτικών φορέων ν. 4354/2015
 • Νομική κάλυψη στελεχών Τραπεζών και Δημοσίου (άρθρο 65 ν. 4472/2017).

Στοιχεία Υλοποίησης

Διάρκεια: 8 ώρες
Τόπος υλοποίησης: Αιόλου 72, 7ος όροφος 
Κόστος: 180 ευρώ/άτομο
Χρόνος υλοποίησης:  27 – 28 Νοεμβρίου 2017,  ώρα: 17:00 – 21:00

Παροχές

 • Βεβαίωση, σημειώσεις σε cd, μπλοκάκια & στυλο
 • mini lunch 
 • Σημειώσεις σε ψηφιακή μορφή

Επιδότηση ΛΑΕΚ

Όλα τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ  του ΟΑΕΔ.  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες – Κράτηση Θέσης

κα Τζανή, τηλ: 2103310240, info@taseism.gr

Κατηγορία: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής