ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

Οι θεσμικές απαιτήσεις για τις δημόσιες συμβάσεις (ν.4412/2016) - Τροποποιήσεις ν.4782/2021

online σεμινάριο 21/07/21

Οι απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις (ν. 4412/2016) στην πράξη - Τροποποιήσεις ν. 4782/2021

(κατεβάστε το pdf)

 
Το σεμινάριο που σας προτείνουμε απευθύνεται σε στελέχη και νομικούς συμβούλους Αναθετουσών Αρχών που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (πχ διευθύνσεις προμηθειών κλπ.) όλου του δημοσίου τομέα καθώς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που έχει προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των βασικών αρχών δημοσίων συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών.

 

Το σεμινάριο στοχεύει να εμβαθύνει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του ν. 4412/2016 και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από νομική, όσο και από διαχειριστική σκοπιά, σε επιλεγμένα πρακτικά ζητήματα δημοσίων συμβάσεων (κυρίως  προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών). Η εξέταση αυτή διεξάγεται υπό το πρίσμα της σύννομης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των προβλέψεων και διαδικασιών του ν. 4412/2016 στην πράξη, στην καθημερινή λειτουργία και οργάνωση τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των αρμόδιων τμημάτων των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προετοιμασίας και υποβολής προσφοράς, ανάθεσης και εκτέλεσης μιάς δημόσιας σύμβασης.
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρόσφατες (9.3.2021), εκτεταμένες τροποποιήσεις του νόμου και την κριτική επισκόπηση των κυριότερων από αυτές, υπό το πρίσμα τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. 

 

Παράλληλα, παρουσιάζονται, κατά περίπτωση, εμπεριστατωμένα οι σχετικές πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις, σε σχέση τόσο με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, όσο και με τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστηρίων (Διοικητικό εφετείο, Συμβούλιο της Επικρατείας).

Δομή - περιεχόμενο

Η δομή του σεμιναρίου σε αδρές γραμμές είναι η ακόλουθη.
*Υπογραμμισμένα τα βασικά σημεία που έχουν τροποποιηθεί με τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α-36, 9.3.2021)

ΜΕΡΟΣ Α

 1. Ο ν. 4412/2016 και οι πρόσφατες τροποποιήσεις του: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
 1. Διαδικασίες Προμηθειών: το Εσωτερικό Περιβάλλον
 • Διασύνδεση μεταξύ των Υπηρεσιών
 • Νομική Υπηρεσία
 • Αποφαινόμενα Όργανα
 • Προτυποποίηση Εγγράφων
 1. Διαδικασίες Προμηθειών: το Εξωτερικό Περιβάλλον
 • Σχέσεις με Αγορά – προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με αγορά
 • Προμηθευτές
 1. Οργάνωση Τομέα Προμηθειών (Αναθέτουσες Αρχές)
 • Τμήματα – Αρμοδιότητες
 • Αντικείμενα Προμηθειών
 • ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ: ανάρτηση άνω των 2.500 ευρώ
 • Διασύνδεση με ERP
 • Προτυποποίηση Διαδικασιών
 1. Οργάνωση Τομέα Προμηθειών (Οικονομικοί Φορείς)
 • Παρακολούθηση Διαγωνισμών
 • Έγκαιρη Προετοιμασία
 • Έκδοση Πιστοποιητικών (και κατά χρόνο Υποβολής Προσφοράς)
 • ΤΕΥΔ – ΕΕΕΣ
 • Κατάργηση ΤΕΥΔ
 • Διευκρινίσεις ΕΕΕΣ – εκ νέου υποβολή
 • Κρίσιμα σημεία Διακήρυξης
 • Επικοινωνία με Αναθέτουσα Αρχή

ΜΕΡΟΣ Β

 1. Το Αίτημα Προμήθειας
 • Διαβούλευση με Αγορά
 • Τεχνικές Προδιαγραφές
 1. Προγραμματισμός Προμηθειών
 2. Ανάληψη Δεσμεύσεων
 • Ετήσια - Πολυετής
 1. Διαδικασίες Ανάθεσης
 • Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής – Κριτήρια Ανάθεσης
 • Απ’ ευθείας ανάθεση (118)
 1. Προετοιμασία Διακήρυξης
 2. Πολυετείς Συμβάσεις
 • Δικαιώματα Προαίρεσης
 • Συμφωνίες – Πλαίσιο (39)
 • Τήρηση Περιβαλλοντικής - Εργατικής / Κοινωνικοασφαλιστικής Νομοθεσίας (18, παρ. 2) – κατάργηση ΣΕΠΕ πλην συμβάσεων φυλάξεων- καθαρισμού
 • Ενημέρωση Υποψηφίων (70)
 • Εγγυήσεις (72) – επί του προϋπολογισμού
 • Λόγοι αποκλεισμού (73)
 • Υπεργολαβία (58-131) - Δάνεια Εμπειρία (78)

ΜΕΡΟΣ Γ

 1. Διεξαγωγή Διαγωνιστικής Διαδικασίας
 2. Στάδια Διαδικασίας (Ενοποίηση?)
 3. Επιτροπές Αξιολόγησης (Σύνθεση - Διαδικασία)
 • Όργανα Διενέργειας Διαγωνισμών
 • Σύγκρουση Συμφερόντων (24)
 1. Ειδικά Θέματα Ενδιαφέροντος
 • Συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών (102)
 • Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης (104-105) (Δικαιολογητικά - Κοινοποιήσεις) – κατακύρωση 80 – 120% ποσότητας
  Κοινοποίηση και σε προσωρινό ανάδοχο - συμπλήρωση δικαιολογητικών - "απατηλές" δηλώσεις
 • Ματαίωση Διαδικασίας (106)

ΜΕΡΟΣ Δ

 1. Κανόνες Εκτέλεσης (Αγαθά - Υπηρεσίες) (άρθρα 200 επ.)
 • Εφαρμοστέο Δίκαιο (129)
 • Ολοκλήρωση (202)
 • Τροποποίηση - Μονομερής Λύση Σύμβασης (132-133)
 • Παρακολούθηση Σύμβασης

       2. Παραλαβή Αγαθών - Υπηρεσιών

 • Επιτροπές Παραλαβής
 • Πρωτόκολλα Παραλαβής
 • Αυτοδίκαιη Παραλαβή
 • Ποινικές Ρήτρες (218) – εξομοίωση αγαθών - υπηρεσιών
 • Έκπτωση (203)

ΜΕΡΟΣ Ε

 1. Δικαστική Προστασία
 • Απ’ ευθείας ανάθεση (118) – έως 30.000 ευρώ
 • Συνοπτικός Διαγωνισμός – επί της ουσίας κατάργηση
 • Ανοικτός Διαγωνισμός
 • ΑΕΠΠ (Σχόλια - Νομολογία) – αρμοδιότητα άνω των 30.000 ευρώ
 1. Παρατηρήσεις - Συζήτηση

 
Εισηγητής:

Νίκος Στυλιανίδης

Ο Νίκος Στυλιανίδης είναι διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Θεωρίας του Δικαίου, δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια και νομικός σύμβουλος επιλεγμένων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε θέματα διοικητικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, θεσμικής οργάνωσης και εφαρμοσμένης νομικής έρευνας. Έχει διατελέσει σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 

Διάρκεια: 6 ώρες
Ημερομηνία & ώρα: 21/07/21, 11.00 - 16.00

Τρόπος Υλοποίησης:
εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Η πλατφόρμα του φορέα μας δίνει την δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, μέσω chat, μικροφώνου ή/και κάμερας.

Κόστος:
300 ευρώ / άτομο.
Στις εγγραφές άνω των δύο ατόμων υπάρχει έκπτωση:
- 10% στο δεύτερο άτομο
- 15% στο τρίτο άτομο
- 25% σε κάθε επιπλέον άτομο.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων και την οργάνωση των τμημάτων παρακαλείστε να δηλώνετε εγκαίρως το ενδιαφέρον σας στο 2103310240 ή στο email info@taseism.gr, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία κράτησης θέσης.

 

Κατηγορία σεμιναρίων: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής