ΔΥΠΑ Ελλαδα 2.0

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: «Διαχείριση απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση μέσω: α) Εξωδικαστικού διακανονισμού – Ρύθμισης, β)  Αναγκαστικής Είσπραξης, γ) Πτώχευσης

«Διαχείριση απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση μέσω των διαδικασιών: α) Εξωδικαστικού διακανονισμού – Ρύθμισης, β)  Αναγκαστικής Είσπραξης και γ) Πτώχευσης,

σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου (ν. 4335/2015 και ν. 4446/2016)» (Πρακτική προσέγγιση)

Η κρίση που έχει πλέον αγγίξει και την Ελλάδα έχει οδηγήσει την οικονομία σε ύφεση και τις επιχειρήσεις – λόγω μείωσης της ζήτησης και υπερχρέωσης πολλών εξ αυτών – σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. Έτσι, οι τράπεζες είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους από τη μη ομαλή εξέλιξη μιας χρηματοδότησης και οι εμπειρίες των προβληματικών επιχειρήσεων, που βαρύνουν το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, καθιστούν αναγκαία τη σφαιρική γνώση μιας αποτελεσματικής διαχείρισης οριστικών καθυστερήσεων (εμπλοκών), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες αλλαγές που έχουν επέλθει κυρίως ως προς τις ρυθμίσεις, την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων και τις συλλογικές διαδικασίες εκκαθάρισης των απαιτήσεων. Οι τράπεζες, επομένως, και συνακόλουθα τα στελέχη τους, ευρισκόμενες μπροστά στο πολυεπίπεδο αυτό πλαίσιο, αναζητούν ισχυρά θεσμικά αναχώματα, προκειμένου ν’ αναχαιτίσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά τη διαχείριση του πολύπλοκου και πολύμορφου χαρτοφυλακίου των καθυστερήσεων, να διασφαλίσουν νομότυπα τα συμφέροντά τους, αποφεύγοντας τυχόν δυσμενείς εξελίξεις, αλλά και, όταν επέλθουν, να γίνονται οι καταλληλότεροι χειρισμοί για να περιορίζονται οι ζημιές των τραπεζών.

Σκοπός

Η παρουσίαση και συστηματική ανάλυση:

 • του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου που ισχύει για τη διαχείριση των οριστικών καθυστερήσεων και τους τρόπους διαχείρισης αυτών,
 • της θεσμικής και ουσιαστικής προσέγγισης των συνεχώς εξελισσόμενων διαδικασιών (ρυθμίσεων, αναγκαστικής είσπραξης, συλλογικής εκκαθάρισης απαιτήσεων) για την κατοχύρωση των συμφερόντων των τραπεζών,
 • των εννοιών που σχετίζονται με τους τρεις κυρίως πυλώνες εκκαθάρισης των απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση (εξώδικη ρύθμιση, αναγκαστική εκτέλεση – πλειστηριασμός, πτώχευση)
 • της διαχείρισης ενός πολύπλοκου χαρτοφυλακίου, που επηρεάζει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Έμφαση δίνεται στη μελέτη περιπτώσεων και την αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τις ενέργειες στις οποίες  επιβάλλεται να προβαίνουν οι τράπεζες κατά τη διαχείριση των οριστικών καθυστερήσεων, τόσο για τη βελτίωση της εικόνας τους και τη διασφάλιση των συμφερόντων τους, όσο και για την ουσιαστική  διευκόλυνση / ανάκαμψη των βιώσιμων επιχειρήσεων, όπου διαφαίνονται τέτοιες προοπτικές,   
 • προσδιορίζουν τα μέτρα/αποφάσεις που ενδεχομένως πρέπει να λάβει η τράπεζα, προκειμένου να περιφρουρηθούν τα συμφέροντά της στα διάφορα στάδια των διαχειριστικών ενεργειών,
 • γνωρίζουν νομικά και πρακτικά θέματα, που συναντώνται καθημερινά, ώστε να περιορίζονται λάθη και παραλήψεις.

Συμμετέχοντες

Υπάλληλοι και στελέχη που ασχολούνται με:

 • τη διαχείριση απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση,
 • τη διαχείριση προβληματικού χορηγητικού χαρτοφυλακίου,
 • την πιστωτική αξιολόγηση της επιχειρηματικής πελατείας,
 • τη διαχείριση και διεκπεραίωση των πιστωτικών και δανειακών κινδύνων,
 • τον εσωτερικό έλεγχο.

Προαπαιτούμενα

 • Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων και πιστώσεων,
 • γνώση των βασικών οικονομικών, λογιστικών και νομικών εννοιών που σχετίζονται με αυτές.

Εισηγητής

Μιχάλης Ε. Αγγελάκης: Νομικός, τ. διευθυντικό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Έχει διατελέσει:  - Μόνιμο μέλος διαφόρων Επιτροπών στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών ως εκπρόσωπος της ΕΤΕ. - Ειδικός σύμβουλος Διοίκησης στο πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (EUROBANK) και στην Εθνική Στεγαστική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΣΤΕ) -  Συνεργάτης του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) της Ελληνικής  Ένωσης Τραπεζών, της  Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων.  - Συντονιστής Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  - Συγγραφέας πολλών εκπαιδευτικών εγχειριδίων. -  Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από τον ΕΟΠΠΕΠ με 45ετή εμπειρία στην τραπεζική κατάρτιση και επιμόρφωση,  ιδιαίτερα στα ειδικά θέματα των πιστοδοτήσεων, στις αναδιαρθρώσεις δανείων και στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και πιστώσεων.

Διάγραμμα Ύλης ανά σεμινάριο

Διαχείριση  απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση μέσω των διαδικασιών του εξωδικαστικού διακανονισμού – Ρύθμισης
4 & 7 Δεκεμβρίου 2017 (17.00 - 21.00)

Θεματικές Ενότητες

 • Οι 3 πυλώνες εκκαθάρισης των απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση
 • Πολυεπίπεδο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο εξωδικαστικού διακανονισμού – ρύθμισης, εξυγιαντικής διαδικασίας, ενδοπτωχευτικής διαδικασίας αναδιοργάνωσης, δικαστικής (αναγκαστικής) είσπραξης (νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο)
 • Αντιπαραβολή εξωδικαστικής και δικαστικής εκκαθάρισης απαιτήσεων
 • Προϋποθέσεις υπαγωγής σε εξωδικαστική διαδικασία εξυγίανσης – ρύθμισης, βιωσιμότητα οφειλέτριας επιχείρησης, το σημαντικότερο ποιοτικό εργαλείο για να προχωρήσει η ρύθμιση
 • Ενίσχυση των εξασφαλίσεων – Η εξασφαλιστική λειτουργία της εγγύησης και της παροχής εμπράγματης ασφάλειας από τρίτο – Γιατί οι τράπεζες προτιμούν ως εξασφάλιση την εγγύηση
 • Τύχη επιχειρηματικών και μη ακινήτων κατά τη διάρκεια της εξυγιαντικής διαδικασίας
 • Ροή και παραλλαγές της διαδικασίας εξυγίανσης – ρύθμισης

Διαχείριση απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση μέσω των διαδικασιών της Αναγκαστικής Είσπραξης
11 & 14 Δεκεμβρίου 2017 (17.00 - 21.00)

Θεματικές Ενότητες

 • Προϋποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων
 • Γενικά χαρακτηριστικά της αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων
 • Επιλογές προσφορότερου τρόπου επιδίκασης των απαιτήσεων
 • Παρακολούθηση τυχόν αλλαγών στο πρόσωπο και στην περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών, εγγυητών κτλ.
 • Εντοπισμός συνενεχομένων (οφειλέτη, συνοφειλέτη, εγγυητή) σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής τους χωρίς να την γνωστοποιήσουν στην τράπεζα – Πιθανές πηγές πληροφόρησης
 • Οι κυριότερες πρόσφατες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου κατά τη ροή της διαδικασίας για την έκδοση και κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής (ν. 4335/2015) – Επισημάνσεις
 • Αξιοποίηση διαταγής πληρωμής (προσημείωση, κατάσχεση, πλειστηριασμός εμφανών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής
 • Διαφορά εγγραφής προσημείωσης με διαταγή πληρωμής και με δικαστική απόφαση, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
 • Τεχνικές ρύθμισης με τμηματικές ή μη καταβολές διαταγής πληρωμής ή δικαστικής απόφασης (αρχή του αδιαιρέτου)
 • Διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά οφειλέτη (ΚΠολΔ, ν.δ. 17/7 – 13/8/1923, ν.δ. 356/1974, όπως ισχύουν σήμερα)
 • Οι πρόσφατες κυριότερες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου για την αναγκαστική εκτέλεση και τον πλειστηριασμό
 • Η θέση της τράπεζας, ως επισπεύδουσα ή μη την αναγκαστική εκτέλεση, κατά τη ροή της διαδικασίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Διαχείριση απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση μέσω των διαδικασιών Πτώχευσης
18 Δεκεμβρίου 2017 (17.00 - 21.00)

Θεματικές Ενότητες

 • Γενικά χαρακτηριστικά του πτωχευτικού δικαίου (συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών με όρους ισότητας (par condition creditorum)
 • Δομικά χαρακτηριστικά της πτώχευσης
 • Όργανα της πτώχευσης
 • Κατηγορίες πιστωτών
 • Συνέπειες κήρυξης της πτώχευσης για οφειλέτη και για πιστώτρια τράπεζα
 • Τι είναι η παύση πληρωμών – Αρχές που την διέπουν
 • Ύποπτη περίοδο πτώχευσης – Υπολογισμός αυτής – Ανώτατο χρονικό όριο – Τύχη συμβάσεων που συνομολογούνται και πράξεων που διενεργούνται κατά την ύποπτη περίοδο
 • Αναγγελία και Επαλήθευση των απαιτήσεων της τράπεζας –  Επισημάνσεις  
 • Επίσπευση πλειστηριασμού υπέγγυου στην Τράπεζα ακινήτου από την ίδια με την ιδιότητα του ειδικού ενυπόθηκου δανειστή και από τον σύνδικο κατά πτωχευμένου οφειλέτη (εφαρμογή διατάξεων ΠτΚ και ΚΠολΔ) – Πότε αποκτά η τράπεζα την παραπάνω ιδιότητα και μέχρι πότε μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό – Πίνακας και σειρά κατάταξης πιστωτών με τις κοινές διατάξεις του αστικού δικονομικού δικαίου και τις ειδικές του ΠτΚ

 

Στοιχεία Υλοποίησης

Ημερομηνίες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Διαχείριση απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση μέσω των διαδικασιών του εξωδικαστικού διακανονισμού – Ρύθμισης
4 & 7 Δεκεμβρίου 2017 (17.00 - 21.00)
Κόστος: 180 ευρώ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Διαχείριση απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση μέσω των διαδικασιών της Αναγκαστικής Είσπραξης
11 & 14 Δεκεμβρίου 2017 (17.00 - 21.00)
Κόστος: 180 ευρώ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Διαχείριση απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση μέσω των διαδικασιών Πτώχευσης
18 Δεκεμβρίου 2017 (17.00 - 21.00)
Κόστος: 90 ευρώ

Εκπτωτική Πολιτική
Για συμμετοχή σε δύο απο τα τρία σεμινάρια παρέχεται 15% έκπτωση στο δέυτερο και για συμμετοχή και στα 3 σεμινάρια γίνεται συνολικά έκπτωση 20%
Στις επιπλέον του ενός ατόμου συμμετοχές από εταιρείες παρέχεται έκπτωση 25% στην δεύτερη συμμετοχή και 50% στην 3η, 4η κ.ο.κ.

Τόπος υλοποίησης
 Αιόλου 72, 7ος όροφος

Παροχές

 • Βεβαίωση, σημειώσεις σε cd, μπλοκάκια & στυλο
 • mini lunch 
 • Σημειώσεις σε ψηφιακή μορφή

Επιδότηση ΛΑΕΚ
Όλα τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ  του ΟΑΕΔ.  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες – Κράτηση Θέσης  

κα Τζανή, τηλ: 2103310240, info@taseism.gr

 

Κατηγορία: 

Μας εμπιστεύτηκαν

Taseis Newsletter

Δείτε τα τελευταία νέα μας

100% spam free.

ISO 9001:2015

Η Taseis Management εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013

H Taseis Management έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τις Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει.

ISO 27001:2013 logo

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Taseis Management ΕΠΕ Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
tel: 210 3310240 - 241 fax: 210 3310267
e-mail: info[at]taseism.gr

Τρόποι Πληρωμής